Cudzoziemiec może być zameldowany na pobyt czasowy tylko na okres ważności wizy lub innych dokumentów.

UWAGA! Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę:

Maria Płoch, Barbara Bąk

tel. 178515133, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
1. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3-miesiące i

nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Wymagane dokumenty:

Wnioski składa właściciel budynku ze szczególnym uwzględnieniem: daty i okoliczności opuszczenia lokalu, adresu zamieszkania osoby, która opuściła dobrowolnie miejsce pobytu stałego i nie dokonała obowiązku wymeldowania się, wskazać

świadków, którzy potwierdzą fakt dobrowolnego opuszczenia, w przypadku gdy miejsce pobytu osoby, która opuściła lokal jest nieznana wskazać osobę na kuratora, który będzie zastępował ją w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o

wymeldowanie.

Przedłożyć tytuł prawny do lokalu (wypis  z księgi wieczystej)

2. Wpisanie do rejestru wyborców -wniosek

Wymagane dokumenty:

Wniosek strony o wpisanie jej do rejestru wyborców.

Podstawa prawna:

- art. 11 – 13 ustawy z dnia 12.04.2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz.U. z 2001r. Nr 46, poz. 499).

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na terenie gminy wpisani są do rejestru wyborców z urzędu.

Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie gminy bez zameldowania mogą być wpisani do rejestru wyborców tylko i wyłącznie na własny wniosek.

Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem faktycznego zamieszkiwania tylko i wyłącznie na własny wniosek.

WYBORCA może być wpisany tylko do JEDNEGO REJESTRU WYBORCÓW.

3. Wpisanie do spisu wyborców - wniosek

Wymagane dokumenty

Wniosek strony o dopisaniu jej do spisu wyborców.

Inne informacje

Prawo dopisania wyborcy do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP, Sejmu i Senatu oraz referendum powszechnym przysługuje na własny wniosek

Wyborcom przebywającym czasowo na terenie gminy jak również wyborcom nigdzie nie zameldowanym na pobyt stały, ale przebywającym na terenie gminy – na wniosek złożony najpóźniej w 10 dni przed dniem wyborów

Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz referendum lokalnym.

4. Wydanie zaświadczenia o udostępnienia danych z rejestru ewidencji ludności

Wymagane dokumenty:

Wniosek osoby posiadającej interes prawny (do pobrania).

Wniosek o udostępnienie danych (do pobrania)

Opłaty skarbowe:

1.    Od poświadczenia zameldowania wydanego na pisemny wniosek zainteresowanej strony  17 zł za  /opłata skarbowa w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu/,

2.    od udostępnienia danych osobowych 4 % ( 31,00 zł.)najniższego krajowego wynagrodzenia /płatne gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub na jego konto Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001/.


Pliki do pobrania