Dokonując zameldowania na pobyt stały - karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, statusu uchodźcy lub zgoda na pobyt tolerowany albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzją o nadaniu statusu uchodźcy w RP lub udzielenie zgody na pobyt tolerowany (obywatel państwa członkowskiego UE przedkłada ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE),

- dokonując zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące - wiza, w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub nadanie statusu uchodźcy w RP (obywatel UE - przedkłada ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, a członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE),

Wymagane dane do zameldowania stałego bądź czasowego trwającego ponad 3 miesiące dokonuje się na odpowiednim formularzu: zgłoszenie pobytu stałego, zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Potwierdzenie dopełnienia obowiązku meldunkowego, wydawane jest bezpłatnie.

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenie faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (w przypadku meldowania się w nowo wybudowanym budynku potwierdzenie nadania numeru lub przyporządkowanie numeru nieruchomości przez geodetę gminnego).
 

Pliki do pobrania