Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.

1. Zameldowanie na pobyt stały - pobierz wniosek

2. Zameldowanie na pobyt czasowy powyższej 3 miesięcy.

3. Pełnomocnictwo do zameldowania/wymeldowania. - pobierz plik

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich, parter, pokój nr 10

 

Osoba załatwiająca sprawę:

Maria Płoch, Barbara Bąk

 

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potrzebne do zameldowania:

1. Dowód osobisty, lub paszport

2. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot

dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenie faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z

oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokal (w przypadku meldowania się w nowo wybudowanym budynku potwierdzenie nadania numeru lub przyporządkowanie numeru nieruchomości przez geodetę gminnego).

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można

dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 & 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.) po okazaniu

przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy potwierdzenie zameldowania wydawane jest  na wniosek strony z opłatą skarbową 17 zł.

Podstawa prawna:
- ustawa o ewidencji ludności (Dz.U. Z 2015 r.  poz.388),