KARTA USŁUG REFERATU PODATKOWEGO W GŁOGOWIE MŁP.

Przyjmowanie deklaracji podatkowych

Przyjmowanie informacji podatkowych

Uzyskanie ulgi podatkowej z tytułu nabycia gruntu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym do PUP, ZUS, KRUS

Uzyskanie ulgi podatkowej w formie umorzenia w całości lub części

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1/A

Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej

 

PODATEK LEŚNY

Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, niemające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Przedmiot opodatkowania
Wszystkie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna, przy czym lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

 

Termin powstania obowiązku podatkowego
1.    Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2.    Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o lasach INRL-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
3.    Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, niemające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek leśny DL-1 na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

 

Termin płatności
1.    Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
2.    Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej - według składanych deklaracji: w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

 

Stawki podatku w 2016 roku

Za 1 ha fizyczny lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 42,1894 zł.
Ulgi i zwolnienia
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.
 

Deklaracja na podatek leśny pobierz plik .pdf


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są:
•    właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
•    posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami (lub ich częściami) lub obiektami budowlanymi (lub ich częściami), będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy,
•    posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości (lub ich części) lub obiektów budowlanych (lub ich części), należących do Skarbu Państwa lub gminy,
•    użytkownikami wieczystymi nieruchomości.


Przedmiot opodatkowania
1.    Budynki lub ich części.
2.    Budowle.
3.    Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym, bądź też objęte nimi i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.
4.    Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.


Termin powstania obowiązku podatkowego
1.    Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2.    Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych INRL-1 w terminach określonych na formularzu. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu podatkowego o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
3.    Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości DN-1  sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru do dnia 31 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Termin płatności
1.    Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
2.    Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.


Stawki podatku w 2016 roku:
Uchwała Nr XVII/146/2015 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Głogów Małopolski
Ulgi i zwolnienia
Uchwała Nr XLVIII/504/2014 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 27 lutego 2014 r.

Deklara na podatek od nieruchomości. pobierz plik.pdf


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
Przedmiot opodatkowania
1.    Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony.
2.    Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony.
3.    Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
4.    Autobusy.


Termin powstania obowiązku podatkowego
1.    W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
2.    W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
3.    Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są zobowiązane:
o    złożyć w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim , w terminie do 15 lutego, deklarację na podatek od środków transportowych - formularz DT-1 oraz załącznik do deklaracji DT-1/A  na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
o    odpowiednio skorygować deklarację w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.


Termin płatności
1.    Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.
2.    Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
o    w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
o    do dnia 15 września roku podatkowego - II rata.
3.    Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Wzory deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości.-2016


Deklaracja na podatek leśny - pobierz plik .pdf


Deklara na podatek od nieruchomości. - pobierz plik.pdf


Deklaracja na podatek rolny - pobierz plik.pdf


Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach - pobierz plik_INRL-1.pdf

 

 


Stawki podatku w 2016 roku:
Uchwała Nr XVII/144/2015 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwały na 2016 rok.

Uchwała  nr XVII/146/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Głogów Małopolski

pobierz plik.pdf

 

Uchwała  nr XVII/145/2015 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Głogów Małopolsk

pobierz plik.pdf

 

Uchwała nr XVII/144/2015 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pobieranego na terenie Gminy Głogów Małopolski.

pobierz plik.pdf

 

Załącznik Nr  1 do Uchwały  Nr XVII/144/2015  Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia  26 listopada 2015 roku Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

pobierz plik_ zal_1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/144/2015   Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 26 listopada 2015 roku

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

pobierz plik.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/144/2015  Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 26 listopada 2015 roku 

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

pobierz plik_zal_3.pdf

Uchwała  nr XVII/147/2015 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

pobierz plik.pdf

 


 


 


Deklaracja na podatek rolny.

pobierz plik.pdf


Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach.

pobierz plik_INRL-1.pdf