1. Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego


Wniosek do pobrania
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10
Osoba załatwiająca sprawę
Barbara Bąk
Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wymagane dokumenty
Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (odpis skrócony 22.00 zł, odpis zupełny 33,00 zł.)
Dowód osobisty do wglądu

Inne informacje
Odpis z akt stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jego wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpis może być również wydany na wniosek osobie trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną.
Odpis mogą również uzyskać osoby trzecie jeżeli wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.
Wniosek można złożyć drogą pocztową na adres USC, musi być własnoręcznie podpisany. Jeżeli odpis podlega opłacie skarbowej należy dołączyć do niego oryginał potwierdzenia zapłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim. Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na wniosku nie mogą być one składane faxem lub e-mailem.
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego. Odpis aktu stanu cywilnego wydawany jest wówczas w terminie 10 dni.

Podstawa prawna
-Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. 267 z późn. zm.),
- ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
- Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08.09.1976r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

2. Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10
Osoba załatwiająca sprawę
Barbara Bąk
Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wymagane dokumenty
Dowody osobiste rodziców dziecka do wglądu.

Inne informacje
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia lub 3 dni jeżeli dziecko urodziło się martwe.
Osobami uprawnionymi do zgłoszenia dziecka pochodzącego z małżeństwa są ojciec lub matka dziecka. W sytuacji gdy osoby obowiązane do zgłoszenia urodzenia nie mogą tego dokonać, w ich imieniu może to uczynić pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w treści winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców oraz podpisane własnoręcznie przez osobę obowiązaną do jego udzielenia.
Dziecko nie może  mieć nadane więcej niż dwa imiona, nie mogą być to imiona ośmieszające, zdrobniałe oraz imiona nie pozwalające rozróżnić płci dziecka.
Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia.

Termin załatwienia sprawy
Akt urodzeni oraz odpis skrócony  aktu urodzenia wydawane są bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia
Sporządzenie aktu urodzenia w rejestrze stanu cywilnego i wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia.

Tryb odwoławczy
Odmowa sporządzenia aktu zgonu następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie Małopolskim.

Uznanie ojcostwa
W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjęcie oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca. Oświadczenie o uznanie ojcostwa można również złożyć przed kierownikiem USC po sporządzeniu aktu urodzenia (wymagany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka), za granica przed polskim konsulem gdy obydwoje lub jedno z rodziców jest obywatelem polskim. Może ono być przyjęte gdy:
- nie zachodzi domniemanie, że dziecko  pochodzi od męża matki,
- matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód,
- matka wdowa urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty zgonu męża,
- oświadczenie nie może być przyjęte gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Uznanie ojcostwa następuje gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie lub w ciągu miesiąca od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa przed kierownikiem USC może złożyć osoba, która ukończyła 18 lat.
Osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć oświadczenie o znaniu ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
Można uznać ojcostwa dziecka poczętego lecz nienarodzonego (wymagane aktualne zaświadczenie o ciąży wydane przez lekarza oraz dowody osobiste).


Podstawa prawna
- ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
- ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
- ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Z 2012., poz. 788)


3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska w trybie art. 90 K.R.O.


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10
Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wymagane dokumenty
Wniosek o nadanie dziecku nazwiska
dowód osobisty matki dziecka i jej męża


Inne informacje
 Nadanie dziecku nazwiska nie jest dopuszczalne jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat do nadania mu nazwiska potrzebna jest jego zgoda.
Nazwisko dziecka nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
Oświadczenie o nadaniu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.

Podstawa prawna
- ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
- ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
- ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Z 2012., poz. 788)

 

4.    Ślub konkordatowy

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10
Osoba załatwiająca sprawę
Barbara Bąk
Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa można złożyć przed dowolnie wybranym kierownikiem USC. Zaświadczenie wydawane jest w terminie 10 dni od dnia złożenia zapewnień.
Wymagane dokumenty:

Narzeczeni pełnoletni obywatele polscy:
- dowody osobiste do wglądu


Narzeczeni – kobieta niepełnoletnia:


- dowody osobiste do wglądu
-prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające kobiecie niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat  na zawarcie małżeństwa.

Narzeczeni – obcokrajowiec:
- ważny paszport do wglądu,
- odpis zagranicznego aktu urodzenia,
- zaświadczenie o zdolności prawnej, które musi zawierać: imię i  nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony/a/, wdowiec, wdowa) oraz klauzurę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę. Jeżeli otrzymanie zaświadczenia o zdolności prawnej napotyka na trudności, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia obowiązku.
- odpis aktu urodzenia zagraniczny i zaświadczenie zdolności prawnej   musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Podczas składania zapewnienia przedślubnego przez cudzoziemca wymagana obecność tłumacza przysięgłego.
Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Inne informacje
Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby nie mające ukończonych 18 lat   (z ważnych powodów sąd może udzielić zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat), ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte choroba psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz pozostające w innym związku małżeńskim.
Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o nazwisku jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska lub połączyć swoje dotychczasowe nazwisko z nazwiskiem małżonka.
Małżonkowie mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku jakie będą nosiły dzieci zrodzone z tego małżeństwa. Jeżeli małżonkowie w wyniku złożonych oświadczeń noszą różne nazwiska muszą wskazać którego nazwisko z nich będą nosić dzieci. Gdy małżonkowie nie złożyli oświadczeń co do nazwiska dziecka nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.
Opłatę skarbową za porządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84,00 zł. należy wpłacić na konto USC, które sporządza akta małżeństwa.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001

Podstawa prawna
- ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
- ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
- ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Z 2012., poz. 788)

 

5. Ślub cywilny

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10
Osoba załatwiająca sprawę
Barbara Bąk
Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wymagane dokumenty
Narzeczeni pełnoletni obywatele polscy:
- dowody osobiste do wglądu
- dowody osobiste świadków – do wglądu na uroczystości


Narzeczeni – kobieta niepełnoletnia:
- w/w dokumenty oraz
- prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające kobiecie niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat  na zawarcie małżeństwa.

Narzeczeni – obcokrajowiec:
- ważny paszport do wglądu,
- odpis zagranicznego aktu urodzenia,
- zaświadczenie o zdolności prawnej, które musi zawierać: imię i  nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony/a/, wdowiec, wdowa) oraz klauzurę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę. Jeżeli otrzymanie zaświadczenia o zdolności prawnej napotyka na trudności, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia zaświadczenia.
- odpis aktu urodzenia zagraniczny i zaświadczenie zdolności prawnej   musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Podczas składania zapewnienia przedślubnego przez cudzoziemca oraz w czasie udzielania ślubu wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Oplata skarbowa za sporządzenia aktu małżeństwa – 84,00 zł.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001
Jeżeli oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przyjmowane są poza lokalem USC pobierana jest dodatkowa oplata w wysokości 1000 zł. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.01.2015r. (Dz, U, z 2015., poz. 180).
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest jeden odpis skrócony aktu małżeństwa

Inne informacje
Małżeństwo można zawrzeć w dowolnie wybranym USC
(bez względu na miejsce zameldowania narzeczonych)
Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Kierownik USC może z ważnych względów skrócić miesięczny okres wyczekiwania. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczególnym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu (wniosek do pobrania).
Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby nie mające ukończonych 18 lat   (z ważnych powodów sąd może udzielić zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat), ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz pozostające w innym związku małżeńskim.
Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o nazwisku jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwisko jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiskiem lub połączyć swoje dotychczasowe nazwisko z nazwiskiem małżonka.
Małżonkowie mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku jakie będą nosiły dzieci zrodzone z tego małżeństwa. Jeżeli małżonkowie w wyniku złożonych oświadczeń noszą różne nazwiska muszą wskazać którego nazwisko z nich będą nosić dzieci. Gdy małżonkowie nie złożyli oświadczeń co do nazwiska dziecka nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.

Podstawa prawna
- ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
- ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
- ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Z 2012., poz. 788)

 

6. Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska jakie nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10
Osoba załatwiająca sprawę
Barbara Bąk
Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wymagane dokumenty

- dowód osobisty,
- prawomocne postanowienie sądu o rozwiązaniu małżeństwa (do wglądu)
Tryb odwoławczy
brak

Inne informacje
Oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.
Oświadczenie składane jest przed kierownikiem USC do 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
Podstawa prawna
- ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
- ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
- ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Z 2012., poz. 788)

7. Zgłoszenie zgonu

Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę
Barbara Bąk
Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wymagane dokumenty
- karta zgonu wydana przez lekarza,
- zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- paszport osoby zmarłej
- książeczka wojskowa
-dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon do wglądu

Opłata
Zwolniony z opłaty skarbowej jest jeden odpis skrócony  aktu zgonu wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu.
Kolejne odpisy podlegają opłacie: odpis skrócony 22 – zł, odpis zupełny – 33 zł.
Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu jeżeli takie zostało wystawione – 17 zł.
Zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001.

Termin załatwienia sprawy
Akt zgonu oraz  odpis skrócony  aktu zgonu wydawane są bez zbędnej zwłoki
Sposób załatwienia
Sporządzenie aktu zgonu w rejestrze stanu cywilnego i wydanie  odpisu skróconego aktu zgonu
Tryb odwoławczy
Odmowa sporządzenia aktu zgonu następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie Małopolskim.

Inne informacje
Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu może udzielić pełnomocnictwa innej osobie (pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie) w tym celu osoba zgłaszająca zgon powinna znać inne dane dotyczące osoby zmarłej niż wpisane w dowodzie osobistym tj. nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny osoby zmarłej, datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

Podstawa prawna
- ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
- ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
- ustawa o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2006r. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.)


8. Zmiana imienia i nazwiska


Wniosek do pobrania
Wniosek składa się do dowolnie wybranego kierownika USC
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę
Barbara Bąk
Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty
- wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (do pobrania),
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- dowód osobisty do wglądu,
- odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,
- odpis zupełny aktu małżeństwa w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oraz osób , których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub nastąpiła prawna separacja,
- odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
- odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego rodzica, jeżeli zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka,
- prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka.
Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczeniu opłaty skarbowej.
Odpisy nie są wymagane gdy akty zostały sporządzone w USC Głogów Małopolski.
Opłata
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska – 37 zł.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001
Termin załatwienia sprawy
Po złożeniu dokumentów bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Tryb odwoławczy
Odmowa zmiany imienia lub nazwiska następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy prawo wniesienia odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie Małopolskim.

Inne informacje
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności gdy dotyczą zmiany:
imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
na imię lub nazwisko używane,
na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami państwa, którego obywatelstwo również się posiada
nie uwzględnia się wniosku gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziejach kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do urzędu stanu cywilnego miejsca zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca  nie ma w Polsce miejsca zamieszkania właściwość miejscową ustala się na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania, a gdy takiego nie da się ustalić wniosek składa się do USC Warszawa Śródmieście.
Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem polskiego konsula.
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może złożyć tylko osoba zainteresowana.
Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka wniosek składają rodzice lub jedno z rodziców, a drugie musi złożyć pisemną zgodę chyba, że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej.
Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła 13 lat potrzebna jest również jej zgoda.
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Podstawa prawna
- ustawa  o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1414, z późn. zm.),
- ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),

 

9. Wpisanie zagranicznego aktu do rejestru  stanu cywilnego

Wniosek do pobrania

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę
Barbara Bąk
Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty
- wniosek o wpisanie zagranicznego aktu,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- dowód osobisty do wglądu,
- oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego,
- urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych),

Nie podlegają wpisaniu fotokopie bądź kserokopie aktu.
Opłata
Wpisaniu zagranicznego aktu i wydanie odpisu zupełnego – 50 zł.
Pełnomocnictwo do wpisania aktu zagranicznego – 17 zł.
Zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001

Termin załatwienia sprawy
Po złożeniu kompletu dokumentów bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia
Wpisanie aktu do rejestru stanu cywilnego i wydanie odpisu zupełnego  aktu stanu cywilnego.
Tryb odwoławczy
Odmowa wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy prawo wniesienia odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie Małopolskim.

Inne informacje
Wniosek o wpisanie aktu zagranicznego składa się do dowolnie wybranego urzędu stanu cywilnego.
Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o wpisanie zagranicznego aktu mogą złożyć za pośrednictwem polskiego konsula.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu może złożyć osoba, której akt dotyczy.
Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni -  rodzice, dziadkowie, zstępni – dzieci, wnuki, rodzeństwo, małżonek, osoba obca wówczas wymagane jest złożenie pełnomocnictwa szczegółowego do dokonania czynności.
Od pełnomocnictwa udzielonego wstępnym, zstępnym rodzeństwu, małżonkowi nie pobiera się opłaty skarbowej.
Osoba występująca o wpisanie aktu zagranicznego, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o jego uzupełnienie, gdyż posługując się „polską wersja” aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonego z brakami napotka na liczne problemy podczas załatwiania spraw urzędowych np. nadanie PESELU, wydanie dowodu osobistego, paszportu.
Opłata skarbowa od  o uzupełnienia aktu wynosi 39 zł.
Osoby, które zawarły małżeństwo w zagranicznym USC i nie złożył oświadczenia o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa mogą złożyć takie oświadczenie wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa. Mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, gdy oświadczenie to nie jest składane bezpośrednio przed kierownikiem USC (wniosek składany za pośrednictwem pełnomocnika) podpis wnioskodawcy musi zostać potwierdzony przez notariusza publicznego lub konsula.
Podstawa prawna
- ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
- ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
- ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Z 2012., poz. 788)
–    ustawa z dnia 13.02.1984r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1984r. Nr 215, po.z 1823 z późn. zm.).

 

10. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego


Wniosek do pobrania
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę
Barbara Bąk
Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty
- wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego (do pobrania)
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- dowód osobisty do wglądu,

Opłata

Pełnomocnictwo do wpisania aktu zagranicznego – 17 zł.
Zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001
Zwolnione z opłaty są trzy pierwsze odpisy skrócone aktu stanu cywilnego.
Termin załatwienia sprawy
Po złożeniu kompletu dokumentów bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia
Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu lub uzupełnieniu aktu stanu cywilnego – 39 zł.
Tryb odwoławczy
Odmowa sprostowania oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie Małopolskim.

Inne informacje
Wniosek o w o sprostowaniu  lub uzupełnienie aktu składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym został sporządzony akt podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.
Wniosek  może złożyć osoba, której akt dotyczy oraz wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo, małżonek – wymagane wówczas pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności (zwolnione z opłaty skarbowej).


Podstawa prawna
- ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
- ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
- ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Z 2012., poz. 788)

 

11. Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą

Wniosek do pobrania

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę
Barbara Bąk
Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania)
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- dowód osobisty do wglądu,
- zaświadczenie potwierdzające stan cywilny przyszłego współmałżonka

Opłata
Wydanie zaświadczenia – 39 zł.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001

Termin załatwienia sprawy
Po złożeniu kompletu dokumentów bez zbędnej zwłoki.
Sposób załatwienia:
Spisanie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Tryb odwoławczy
Kierownik USC powiadamia zainteresowaną osobę o odmowie wydania zaświadczenia na piśmie. Osoba ta w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Sąd Rodzinny i Nieletnich ul. Kustronia 4 o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Inne informacje
Wniosek o wydanie zaświadczenia zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa składa się do dowolnie wybranego kierownika USC.


Podstawa prawna
- ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
- ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),

11. Zaświadczenie  o stanie cywilnym
 
Wniosek do pobrania

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę
Barbara Bąk
Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania)
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- dowód osobisty do wglądu,


Opłata
Wydanie zaświadczenia – 38 zł.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001

Termin załatwienia sprawy
Do 14 dni.
Sposób załatwienia:
Zaświadczenie wydaje się osobie, której dotyczy.

Inne informacje
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do dowolnie wybranego kierownika USC.

Podstawa prawna
- ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
- ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),