Wniosek do pobrania

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę

Barbara Bąk

Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wpisanie zagranicznego aktu,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • dowód osobisty do wglądu,
  • oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego,
  • urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych),

Nie podlegają wpisaniu fotokopie bądź kserokopie aktu.

Opłata:

Wpisanie zagranicznego aktu i wydanie odpisu zupełnego – 50 zł.

Pełnomocnictwo do wpisania aktu zagranicznego – 17 zł.

Zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu.

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001

Termin załatwienia sprawy:
Po złożeniu kompletu dokumentów bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia:

Wpisanie aktu do rejestru stanu cywilnego i wydanie odpisu zupełnego  aktu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy prawo wniesienia odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie Małopolskim.

Inne informacje:

Wniosek o wpisanie aktu zagranicznego składa się do dowolnie wybranego urzędu stanu cywilnego.

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o wpisanie zagranicznego aktu mogą złożyć za pośrednictwem polskiego konsula.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu może złożyć osoba, której akt dotyczy.

Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni -  rodzice, dziadkowie, zstępni – dzieci, wnuki, rodzeństwo, małżonek, osoba obca wówczas wymagane jest złożenie pełnomocnictwa szczegółowego do dokonania czynności.

Od pełnomocnictwa udzielonego wstępnym, zstępnym rodzeństwu, małżonkowi nie pobiera się opłaty skarbowej.

Osoba występująca o wpisanie aktu zagranicznego, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o jego uzupełnienie, gdyż posługując się „polską wersja” aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonego z brakami napotka na liczne problemy podczas załatwiania spraw urzędowych np. nadanie PESELU, wydanie dowodu osobistego, paszportu.

Opłata skarbowa od  o uzupełnienia aktu wynosi 39 zł.

Osoby, które zawarły małżeństwo w zagranicznym USC i nie złożył oświadczenia o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa mogą złożyć takie oświadczenie wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa. Mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, gdy oświadczenie to nie jest składane bezpośrednio przed kierownikiem USC (wniosek składany za pośrednictwem pełnomocnika) podpis wnioskodawcy musi zostać potwierdzony przez notariusza publicznego lub konsula.

Podstawa prawna:

  • ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
  • ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
  • ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Z 2012., poz. 788)
  • ustawa z dnia 13.02.1984r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1984r. Nr 215, po.z 1823 z późn. zm.).