Wniosek do pobrania

Wniosek składa się do dowolnie wybranego kierownika USC

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę

Barbara Bąk

Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (do pobrania),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oraz osób , których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub nastąpiła prawna separacja,
 • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
 • odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego rodzica, jeżeli zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka

prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka.

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczeniu opłaty skarbowej.

Odpisy nie są wymagane gdy akty zostały sporządzone w USC Głogów Małopolski.

Opłata:

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska – 37 zł.

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001

Termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu dokumentów bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia:

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Tryb odwoławczy:

Odmowa zmiany imienia lub nazwiska następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy prawo wniesienia odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie Małopolskim.

Inne informacje:

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami państwa, którego obywatelstwo również się posiada
 • nie uwzględnia się wniosku gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziejach kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do urzędu stanu cywilnego miejsca zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca  nie ma w Polsce miejsca zamieszkania właściwość miejscową ustala się na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania, a gdy takiego nie da się ustalić wniosek składa się do USC Warszawa Śródmieście.

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem polskiego konsula.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może złożyć tylko osoba zainteresowana.

Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka wniosek składają rodzice lub jedno z rodziców, a drugie musi złożyć pisemną zgodę chyba, że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej.

Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła 13 lat potrzebna jest również jej zgoda.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Podstawa prawna:

 • ustawa  o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1414, z późn. zm.),
 • ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),