Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę

Barbara Bąk

Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

  • karta zgonu wydana przez lekarza,
  • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • paszport osoby zmarłej
  • książeczka wojskowa
  • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon do wglądu

Opłata:

Zwolniony z opłaty skarbowej jest jeden odpis skrócony  aktu zgonu wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

Kolejne odpisy podlegają opłacie: odpis skrócony 22 – zł, odpis zupełny – 33 zł.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu jeżeli takie zostało wystawione – 17 zł.

Zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu.

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001.

Termin załatwienia sprawy:

Akt zgonu oraz  odpis skrócony  aktu zgonu wydawane są bez zbędnej zwłoki

Sposób załatwienia:

Sporządzenie aktu zgonu w rejestrze stanu cywilnego i wydanie  odpisu skróconego aktu zgonu

Tryb odwoławczy:

Odmowa sporządzenia aktu zgonu następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie Małopolskim.

Inne informacje:

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu może udzielić pełnomocnictwa innej osobie (pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie) w tym celu osoba zgłaszająca zgon powinna znać inne dane dotyczące osoby zmarłej niż wpisane w dowodzie osobistym tj. nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny osoby zmarłej, datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

Podstawa prawna:

  • ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
  • ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
  • ustawa o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2006r. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.)