Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę
Barbara Bąk

Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

Narzeczeni pełnoletni obywatele polscy:

  • dowody osobiste do wglądu
  • dowody osobiste świadków – do wglądu na uroczystości

Narzeczeni – kobieta niepełnoletnia:

  • w/w dokumenty oraz
  • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające kobiecie niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat  na zawarcie małżeństwa.

Narzeczeni – obcokrajowiec:

  • ważny paszport do wglądu,
  • odpis zagranicznego aktu urodzenia,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej, które musi zawierać: imię i  nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony/a/, wdowiec, wdowa) oraz klauzurę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę. Jeżeli otrzymanie zaświadczenia o zdolności prawnej napotyka na trudności, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia zaświadczenia.
  • odpis aktu urodzenia zagraniczny i zaświadczenie zdolności prawnej   musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Podczas składania zapewnienia przedślubnego przez cudzoziemca oraz w czasie udzielania ślubu wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Oplata skarbowa za sporządzenia aktu małżeństwa – 84,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001

Jeżeli oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przyjmowane są poza lokalem USC pobierana jest dodatkowa oplata w wysokości 1000 zł. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.01.2015r. (Dz, U, z 2015., poz. 180).

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest jeden odpis skrócony aktu małżeństwa

Inne informacje:

Małżeństwo można zawrzeć w dowolnie wybranym USC(bez względu na miejsce zameldowania narzeczonych)

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Kierownik USC może z ważnych względów skrócić miesięczny okres wyczekiwania. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczególnym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu (wniosek do pobrania).

Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby nie mające ukończonych 18 lat   (z ważnych powodów sąd może udzielić zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat), ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz pozostające w innym związku małżeńskim.

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o nazwisku jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa.

Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwisko jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiskiem lub połączyć swoje dotychczasowe nazwisko z nazwiskiem małżonka.

Małżonkowie mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku jakie będą nosiły dzieci zrodzone z tego małżeństwa.

Jeżeli małżonkowie w wyniku złożonych oświadczeń noszą różne nazwiska muszą wskazać którego nazwisko z nich będą nosić dzieci.

Gdy małżonkowie nie złożyli oświadczeń co do nazwiska dziecka nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.

Podstawa prawna:

  • ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
  • ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),