Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę: Barbara Bąk

Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

  • Dowody osobiste rodziców dziecka do wglądu

Inne informacje:

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia lub 3 dni jeżeli dziecko urodziło się martwe.

Osobami uprawnionymi do zgłoszenia dziecka pochodzącego z małżeństwa są ojciec lub matka dziecka. W sytuacji gdy osoby obowiązane do zgłoszenia urodzenia nie mogą tego dokonać, w ich imieniu może to uczynić pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w treści winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców oraz podpisane własnoręcznie przez osobę obowiązaną do jego udzielenia.

Dziecko nie może  mieć nadane więcej niż dwa imiona, nie mogą być to imiona ośmieszające, zdrobniałe oraz imiona nie pozwalające rozróżnić płci dziecka.

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia.

Termin załatwienia sprawy:

Akt urodzeni oraz odpis skrócony  aktu urodzenia wydawane są bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia:

Sporządzenie aktu urodzenia w rejestrze stanu cywilnego i wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia.

Tryb odwoławczy:

Odmowa sporządzenia aktu zgonu następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie Małopolskim.

Uznanie ojcostwa:

W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjęcie oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca. Oświadczenie o uznanie ojcostwa można również złożyć przed kierownikiem USC po sporządzeniu aktu urodzenia (wymagany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka), za granica przed polskim konsulem gdy obydwoje lub jedno z rodziców jest obywatelem polskim. Może ono być przyjęte gdy:

  • nie zachodzi domniemanie, że dziecko  pochodzi od męża matki,
  • matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód,
  • matka wdowa urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty zgonu męża,
  • oświadczenie nie może być przyjęte gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa następuje gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie lub w ciągu miesiąca od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa przed kierownikiem USC może złożyć osoba, która ukończyła 18 lat.

Osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć oświadczenie o znaniu ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Można uznać ojcostwa dziecka poczętego lecz nienarodzonego (wymagane aktualne zaświadczenie o ciąży wydane przez lekarza oraz dowody osobiste).

Podstawa prawna:

  • ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
  • ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
  • ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Z 2012., poz. 788)