- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko;

- wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot na który

została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu 4 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki

określone w tej decyzji.

Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

- postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.

- Burmistrz jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem:

1. Przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

a) dróg,

b) linii kolejowych,

c) napowietrznych linii elektroenergetycznych,

d) instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,

e) sztucznych zbiorników wodnych

2.Przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych.

3. Przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich.

4. Zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny.

5. Przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

6. Inwestycji w zakresie terminalu.

7. Inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi.

8. Przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć wymienionych w pkt. 8.

9. Przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

10. W przypadku scalenia, wymiany lub podziału gruntów.

11. W przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Burmistrza Głogowa Małopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.