Kancelaria Ogólna Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim

ul. Rynek 1,

tel. 178515129

fax. 0-17-85-15-120

 

OPŁATY

- 205 zł - opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- 105 zł - przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby,

- 205 zł - opłata za zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- 17 zł - opłata od każdego przedłożonego pełnomocnictwa

Opłatę należy uiścić na rachunek organu: Urząd Miejski w Głogowie Mlp., ul. Rynek 1

nr konta: 1091 5900 0020 0100 0001 1400 01

Opłata podlega zwrotowi, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie wydano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek inwestora.

 

Zwolnione z opłaty są:

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa