PODSTAWA PRAWNA

- art. 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.

Dz. U. z 2013 r. poz. 1235  z późn. zm.) w związku z § 2 §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek - plik do pobrania

- załączniki:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony zgodnie z art. 66, w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na

informatycznych nośnikach danych,

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia, sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5, w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na

informatycznych nośnikach danych.

Karta informacyjna powinna zawierać dane, w szczególności o:

• rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

• powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną,

• rodzaju technologii,

• ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

• przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,

• rozwiązaniach chroniących środowisko,

• rodzaju i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

• możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

• obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

3)poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

4)wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z następującymi zastrzeżeniami:

a)  jeśli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco

oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b)  jeśli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

c) jeśli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na

bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń

piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów.

5) Wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten plan został uchwalony, albo informację o jego braku.

6)w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.