WNIOSEK NIEPOPRAWNY TO WNIOSEK:

• niezawierający danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, lub

• dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub

• złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, lub

• dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub

• wraz z którym nie złożono oświadczenia o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16–18, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, lub

• niepodpisany.