Z dniem 1 lipca 2011 r. zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem www.ceidg.gov.pl

Zasady funkcjonowania CEIDG regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

ZADANIA CEIDG:

• ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

• udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;

• umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;

• umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.