Policja

Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim
Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie
województwo podkarpackie
    

12

ul. Witosa 10A
36-060 Głogów Małopolski
tel. 17 85 83 374
lub alarmowy 997, 112

Komendant Komisariatu Policji w Głogowie Małopolski
aspirant sztabowy Janusz Pustelak

Kierownik Ogniwa Kryminalnego
aspirant sztabowy Krystian Mazur

Kierownik Rewiru Dzielnicowych
aspirant sztabowy Paweł Kopeć

Asystenci ds. wykroczeń
sierżant sztabowy Sebastian Sieradzki aspirant sztabowy Marcin Pietraszek

Kierownik Rewiru Dzielnicowych aspirant sztabowy Paweł Kopeć

 
Wykaz rejonów służbowych Rewiru Dzienicowych KP - Głogów Małopolski

Głogów Małopolski (miejski) - dzielnicowy - as. Marcin Skoczylas
Budy Głogowskie, Zabajka, Wola Cicha, Lipie, Rogoźnica (wiejski) - dzielnicowy - sierż. Damian Inglot
Miłocin, Pogwizdów Nowy, Rudna Mała (wiejski) - dzielnicowy - podkom. Marian Skuba
Wysoka Głogowska, Styków (wiejski) - dzielnicowy - st. sierż. Justyna Gorczyca
Przewrotne, Hucisko, Pogwizdów Stary (wiejski) - dzielnicowy - asp. szt. Waldemar Wilga


Straż Miejskastraz
w Głogowie Małopolskim
 
Komendant Straży Miejskiej
w Głogowie Małopolskim
Łukasz Długoń
tel. 664 027 095
    
     

Uprawnienia strażników miejskich w Polsce reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, do głównych zadań straży należy:

udzielanie pouczeń,
legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym,
wydawanie poleceń,
żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
zwracanie się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.
w uzasadnionych przypadkach przeszukiwanie podejrzanego.

 

 

 

Policja

Straż Miejska

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego