http://glogow-mlp.pl/images/2018/eu.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na małą sale wielofunkcyjną w miejscowości Rogoźnica” współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Wzrost liczby mieszkańców korzystających z infrastruktury rekreacyjnej.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez odnowienie kaplicy w Stykowie” współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Wzrost liczby mieszkańców korzystających z infrastruktury kulturalnej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez oddanie do użytku części nowego Domu ludowego w Budach Głogowskich” współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Wzrost liczby mieszkańców korzystających z infrastruktury kulturalnej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu „Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców poprzez budowę „Skateparku” w Głogowie Małopolskim” współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Wzrost liczby mieszkańców korzystających z infrastruktury rekreacyjnej.

loga unia nowe

W okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 Gmina Głogów Małopolski w czterech szkołach, dla których jest organem prowadzącym tj. w Zespole Szkół w Przewrotnem, Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespole Szkół w Budach Głogowskich oraz Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym  będzie realizowała projekt pn. Nowa jakość kształcenia w Gminie Głogów Małopolski współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest Wzrost kompetencji kluczowych min. 535 uczniów i uczennic 4 szkół Gminy Głogów Małopolski w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych, wzrost kompetencji min. 123 nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK.

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii na łączną kwotę: 115 725,89 zł

- Zespół Szkół w Budach Głogowskich 37 648,50 zł

- Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym 36 673,56

- Zespół Szkół w Przewrotnem 12 013,05 zł

- Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej 29 390,78 zł

 1. Szkolenie nauczycieli SP w zakresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu
 2. Realizacja zajęć przyrodniczych dla UCZ z wykorzystaniem metody eksperymentu
 3. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania na łączną kwotę 421 223,01

- Zespół Szkół w Budach Głogowskich 111 123,79

- Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym 65 550,00

- Zespół Szkół w Przewrotnem 104 603,24

- Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej 139 945,98

 1. Zakup pomocy niezbędnych do realizacji zajęć z programowania na kwotę 47 600 zł
 2. Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć z programowania.
 3. Nauka programowania dla uczniów- zajęcia rozwijające
 4. Realizacja zajęć rozwijających z matematyki dla uczniów klas VII – VIII
 5. Zajęcia szachowe.
 6. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć szachowych na kwotę 3560,00

Łączna wartość projektu 997 902,00 z czego środki europejskie 848 216,70, dotacja z budżetu państwa 97 781,44, wkład własny niepieniężny 51 903,86 

loga unia nowe

W okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim będzie realizowała projekt pn. Nowa jakość kształcenia w Gminie Głogów Małopolski/ Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych min. 619 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim w zakresie TIK, nauk mat-przyrodniczych, wzrost kompetencji 85 nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkoły, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK.

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii na kwotę 41 036,36 zł
 2. Szkolenie nauczycieli SP w zakresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu
 3. Realizacja zajęć przyrodniczych dla UCZ z wykorzystaniem metody eksperymentu
 4. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania – zakup sprzętu na kwotę 144 210,00 zł, zakup oprogramowania na kwotę 8000 zł
 5. Zakup pomocy niezbędnych do realizacji zajęć z programowania na kwotę 47 600 zł
 6. Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć z programowania.
 7. Nauka programowania dla uczniów- zajęcia rozwijające
 8. Realizacja zajęć rozwijających z matematyki dla uczniów klas VII – VIII
 9. Zajęcia szachowe.
 10. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć szachowych na kwotę 3560,00

Łączna wartość projektu 503 302,95 z czego środki europejskie 427 807,50 dotacja z budżetu państwa 46 506,18 wkład własny niepieniężny 28 989,27.

 loga unia nowe

                                                                                                                    

W okresie od 1 lipca 2018 do 31 sierpnia 2019 Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim będzie realizowało projekt pn. Kreatywne przedszkolaki z Głogowa Małopolskiego współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych poprzez utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Głogowie Małopolskim, wyrównanie szans edukacyjnych zwiększających umiejętności społeczne min. 240 dzieci poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia i o dodatkowe imprezy oraz stworzenie warunków do prowadzenia jak najwyższej jakości edukacji przedszkolnej w 10 oddziałach przedszkolnych poprzez ich doposażenie.

Łączna wartość projektu to 749 941,34 z czego 637 450,13 zł to środki europejskie, 37 496,21 środki dotacji celowej, 74 995 wkład własny,

loga unia nowe

Celem głównym projektu pn. "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych dla Gminy Głogów Małopolski" jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska odpadami poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zabajce. Zakres prac budowlanych obejmować będzie: roboty przygotowawcze, wykonanie placy, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne wiaty, kontener socjalno-biurowy, brama wjazdowa, ogrodzenie, zieleń, nadzór inwestorski oraz kampanię informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami dla mieszkańców gminy. W ramach zadania związanego z budową PSZOK przewiduje się również wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki, planuje się również dostawę wagi samochodowej.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 873 186,68 zł z czego 1 294 478,60 zł to wartość dofinansowania.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski

 

Głównym celem projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie ROF" jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie ROF, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów jak również poprawy stanu środowiska naturalnego. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę nowej oczyszczalni ścieków i rozbudowę istniejącej. W skutek realizacji projektu 6396 mieszkańców obszaru będzie korzystało z ulepszonego oczyszczania ścieków. Termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast Gmina Głogów Małopolski jest partnerem projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 7 731 541,64 zł z czego 5 264 439,88 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 4 504 470,84 zł, z czego kwota dofinansowania to 3 035 200,30 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu pn. "Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" przeprowadzony zostanie szereg działań w celu przygotowania terenów inwestycyjnych na obszarze ROF dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej MŚP, co przyczyni się między innymi do podniesienia konkurencyjności gospodarki obszaru oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia. Projekt swoim zakresem obejmuje uzbrojenie trenów w Gminie Głogów Małopolski - 10,87 ha przeznaczone dla przedsiębiorców. Termin realizacji: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerem jest Gmina Głogów Małopolski.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 17 292 313,12 zł z czego 9 680 313,33 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 4 480 504,92 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 259 658,23 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu pn. "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" zamontowanych zostanie 29 nowych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w obrębie i przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego na terenie Gminy Głogów Młp.  Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie ROF. Termin realizacji: 31 grudnia 2018.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast Gmina Głogów Małopolski jest partnerem projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 25 702 405,12 zł z czego 16 898 766,18. zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 4 929 051,49 zł, z czego kwota dofinansowania to 3 401 325,09 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

loga unia nowe

Celem głównym projektu pn. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego
transportu publicznego na terenie ROF" jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu które nastąpi poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Termin realizacji: 31 marzec 2019 r.

Beneficjentem projektu jest Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, natomiast partnerem jest Gmina Głogów Małopolski.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 128 803 002,12 zł z czego 87 874 765,28 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 7 947 443,97 zł, z czego kwota dofinansowania to 6 693 787,04 zł.

Wnioskodawca: Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Partner: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wspracie instytucji kultury na terenie ROF" zrealizowany zostanie następujący zakres działań: przebudowa sali widowiskowej oraz zagospodarowanie terenu poprzez budowę parkingu w MGDK w Głogowie Młp. W wyniku prac zostanie przebudowana sala widowiskowa, instalacja elektryczna, instalacja przeciwpożarowa, oświetlenie, klimatyzacja oraz za budynkiem zostanie wybudowany parking dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdowa. Głównym celem projektu jest utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego propagujących Etnokrainę Franciszka Kotuli  na terenie ROF. Termin realizacji: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerem jest Gmina Głogów Małopolski.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 34 672 381,30 zł z czego 17 998 909,59. zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 2 505 738,37 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 924 847,00 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

Celem projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Termin realizacji: 31 grudnia 2019.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast Gmina Głogów Małopolski jest partnerem projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 45 413 849,60 zł z czego 35 649 867,00 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 3 652 668,75 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 083 674,24 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się wykonanie 225 instalacji na budynkach prywatnych.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu realizowany zostanie następujący zakres działań. Rozbudowa systemów dziedzinowych oraz uruchomienie e-usług w Gminie Głogów Małopolski tj.: rozbudowa systemów dziedzinowych, dostawa modułów systemu informacji przestrzennej oraz modernizacja infrastruktury sprzętowej urzędu oraz jednostek podległych na potrzeby świadczonych e-usług oraz udostępnianych rejestrów publicznych. W wyniku dostarczonych rozbudowanych systemów oraz zmodernizowanej infrastruktury uruchomione zostanie w 44 e-usługi. Termin realizacji: kwiecień 2017 – październik 2018 r.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 4 mln 889 tys. zł z czego 748 tys. zł to wykład własny pochodzący z budżetu gminy.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu, budynek dawnej szkoły w Budach Głogowskich zaadoptowany zostanie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Zadanie obejmie m.in.: rozbudowę budynku i przebudowę piętra w celu dostosowania go do nowej funkcji, wykonanie zewnętrznej klatki schodowej z szybem windowym, wyposażenie pokoi mieszkalnych dla pensjonariuszy, pokoi wspólnych oraz wykonanie chodników, dojazdu i miejsc postojowych.
Chodzi o utworzenie na terenie gminy DPS-u tak aby mieszkańcy, którzy potrzebują stałej opieki nie musieli udawać się odległych placówek w innych miejscowościach województwa.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 734 tys. zł z czego 110 tys. zł to wykład własny pochodzący z budżetu gminy.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu powstanie szkolna hala sportowa o długość – 24 m, szerokość – 12 m, wysokość – 6 m. W obiekcie znajdą się również: magazyn sprzętu sportowego, pokój trenera, łazienka, szatnia męska, umywalnia męska, szatnia damska, umywalnia damska, trybuny dla publiczności, pomieszczenia sanitarne. Nowy obiekt zostanie połączony z istniejącym budynkiem szkoły w Pogwizdowie Nowym.

Ponadto, w ramach inwestycji zmodernizowana zostanie kotłownia, wykonane zostaną niezbędne prace elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna. Budowa hali sportowej umożliwi uczniom i nauczycielom dostęp do podstawowej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych.

Projekt będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i programu „Rozwój Bazy Sportowej w Województwie Podkarpackim w 2015 roku” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 wyniesie 944 521,80 zł., natomiast dofinansowanie z FRKF 600 000,00 zł.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski