loga unia nowe

Celem głównym projektu pn. "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych dla Gminy Głogów Małopolski" jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska odpadami poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zabajce. Zakres prac budowlanych obejmować będzie: roboty przygotowawcze, wykonanie placy, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne wiaty, kontener socjalno-biurowy, brama wjazdowa, ogrodzenie, zieleń, nadzór inwestorski oraz kampanię informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami dla mieszkańców gminy. W ramach zadania związanego z budową PSZOK przewiduje się również wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki, planuje się również dostawę wagi samochodowej.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 873 186,68 zł z czego 1 294 478,60 zł to wartość dofinansowania.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski