W ramach projektu pn. "Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" przeprowadzony zostanie szereg działań w celu przygotowania terenów inwestycyjnych na obszarze ROF dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej MŚP, co przyczyni się między innymi do podniesienia konkurencyjności gospodarki obszaru oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia. Projekt swoim zakresem obejmuje uzbrojenie trenów w Gminie Głogów Małopolski - 10,87 ha przeznaczone dla przedsiębiorców. Termin realizacji: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerem jest Gmina Głogów Małopolski.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 17 292 313,12 zł z czego 9 680 313,33 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 4 480 504,92 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 259 658,23 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski