Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Głogów Małopolski położony jest 12 km od Rzeszowa w kierunku północnym. W połowie drogi między tymi miastami rozciąga się szeroka i torfiasta dolina - koryto Prawisły - dnem której płynie rzeka Czarna. Za korytem Prawisły rozpościera się Kotlina Sandomierska, na której południowej, równinnej części leży Głogów Młp.

Głogów Małopolski położony jest na ilastym podłożu, gleba wokół jest piaszczysta i glinkowa. W pobliżu miasta spotyka się pokłady rudy darniowej, połacie nieprzepuszczalnych iłów oraz urodzajne glinki. W południowej niemal bezleśnej części gminy występują liczne torfowiska oraz pokłady piasku i żwiru.

Gmina Głogów osłonięta od północy, wschodu i zachodu lasami odznacza się dość łagodnym klimatem z gorącymi latami o niewielkiej ilości opadów oraz niezbyt mroźnymi zimami z cienką pokrywa śnieżną. Krajobraz Kotliny jest dość zróżnicowany. Równinę urozmaicają ciągnące się w kierunkach Płn. - Pdł. niskie pagórki, wydmy piaskowe. Wysokości wydm sięgają często do 10 m. Stoki wydm są stosunkowo strome i stanowią wspaniałe urozmaicenie krajobrazu nizinnego tutejszych lasów. Najlepiej zachowane wydmy występują obecnie na terenach leśnych. Najwyższe wzniesienie znajduje się pomiędzy Zabajką i Budami Głogowskimi i mierzy ono 236 m n.p.m. Monotonię nizinnego krajobrazu urozmaicają również płytkie dolinki rzeczne Szlachcianki, Mrowli, Czarnej i ich dopływów. Rozległe lasy otaczające Głogów urozmaicają również niewielkie stawy oraz zdarzające się gdzieniegdzie podmokłe bagna. Największy kompleks stawów znajduje się w Głogowie na rzece Szlachcinie i stanowi on wielką i nie wykorzystaną szansę turystyczną gminy. Obejmuje on dwa baseny oraz trzy stawy rybne.

Głogów Małopolski otoczony był niegdyś pierścieniem lasów, który przerwany został w kierunku południowo-zachodnim, gdzie ulokowały się wsie Zabajka, Wola Cicha, Rogoźnica i Lipie. W kierunku południowo-wschodnim nazywanym Bór oraz północnym gdzie znajdują się wsie Styków, Przewrotne, Hucisko, Pogwizdów Stary rozciągają się połacie masywów leśnych - pozostałości Puszczy Sandomierskiej.

Lasy w gminie Głogów zajmują około 33% jej powierzchni. Kompleksy leśne rozmieszczone są nierównomiernie. Większe obszary zajmują tereny wschodnie i zachodnie oraz centralne gminy. W drzewostanie dominuje sosna z domieszką dębu, graba, jodły, brzozy, olszy, świerka. W lasach otaczających Głogów można odnaleźć wiele pomnikowych okazów drzew takich jak wiekowe dęby i lipy. W dniu 14 VI 1996 rok na terenie gminy w otaczających Głogów lasach powstał rezerwat "Bór", mający za zadanie chronić i zachować ekosystem naturalnych lasów Puszczy Sandomierskiej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 365,44 ha, natomiast powierzchnia przylegającej do rezerwatu otuliny 392,48 ha.

Obszar rezerwatu jest terenem równinnym. Najwyżej położony punkt znajduje się w jego północnej części i mierzy 235 m n.p.m., zaś najniższy ma wysokość 205 m n.p.m. i leży w części południowo-wschodniej. Na terenie rezerwatu oprócz naturalnych ostoi leśnych boru wilgotnego występują rzadko spotykane w tej części Polski górskie gatunki roślin m.in. rosiczka okrągłolistna, zimowit jesienny, centuria pospolita, czosnek siatkowy, kozłek bzowy, przetacznik górski, tojeść gajowa, żywiec gruczołowaty. Występowanie tych okazów pozwala zaliczyć ten teren do podgórskiej formy buczyny karpackiej.

Z gatunków chronionych w głogowskich lasach można spotkać wawrzynka wilczełyko widłak jałowcowaty, podkolan biały, barwinek pospolity, bluszcz pospolity oraz liczne gatunki rzadkich porostów. Pełne uroku zakątki leśne zamieszkują sarny, dziki, borsuki, łasice, kuny, lisy a nawet jelenie. Ponadto można spotkać sowę uszatą, bociana czarnego, myszołowa, krogulca, czy lelka. Wiele ze zwierząt występujących na terenie rezerwatu jest wpisanych do "Polskiej Czerwonej Księgi" gatunków wymierających bądź zagrożonych. W rezerwacie znajdują się także miejsca pamięci narodowej. W latach 1940-44 hitlerowcy rozstrzelali tu około 300 Polaków i 5000 Żydów. Mogiłę polską stanowią trzy duże groby, betonowy krzyż oraz tablica pamiątkowa. Ludność żydowska pochowana jest w dwóch mogiłach pomiędzy którymi stoi niedawno wzniesiony pomnik zawierający elementy symboliki żydowskiej.

Na terenie rezerwatu zostały wytyczone dwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjne: krótsza oznakowana kolorem pomarańczowym i dłuższa oznakowana na czerwono oraz trasy narciarskie i rowerowe.

Przez teren rezerwatu prowadzą także szlaki turystyczne żółty z Rzeszowa przez Jasionkę do Głogowa oraz zielony rozpoczynający się przy wejściu do rezerwatu i biegnący przez Przewrotne w kierunku do Kolbuszowej. Na końcu obu ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych znajduje się strzelnica myśliwska, której wyposażenie stanowią: sprzęt specjalistyczny do obsługi strzelań, urządzenia rehabilitacyjno-wypoczynkowe, zadaszone palenisko i altanki, bufet w dworku myśliwskim oraz ogólnodostępny telefon. Przy wejściu na strzelnicę stoi kapliczka św. Huberta upamiętniającą 70-lecie powstania Polskiego Związku Łowieckiego, w 1998 roku wzbogacona o dzwon z wyrytym herbem PZŁ oraz słowami papieża Jana Pawła II "Dbajcie o naszą ojczysta przyrodę".

Rezerwat "Bór" ze względu na swoje bogactwo przyrodnicze staje się atrakcyjnym miejscem wypoczynku sobotnio-niedzielnego dla pobliskiego Rzeszowa.

W gminie Głogów istnieją również obszary krajobrazu chronionego obejmującego tereny gminy. Są to Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Krajobrazu Chronionego i Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Krajobrazu Chronionego.

W planach jest utworzenie rezerwatu faunistyczno-florystycznego "Zabłocie", który obejmie zespół stawów rybnych oraz otaczający je kompleks leśny. Obejmuje on swoim zasięgiem teren czterech gmin: Sędziszów, Kolbuszowa, Głogów i Świlcza, w skład których wchodzą wsie Czarna, Poręby Kupieńskie, Budy Głogowskie, Bratkowice. Rezerwat ten ustanowiony jest celem ochrony stawisk lęgowych rzadkiej ornitofauny oraz zachowania naturalnych obszarów Puszczy Sandomierskiej. Kompleks stawów jest jednym z najcenniejszych obszarów tego typu w Polsce. Spośród około 160 gatunków ptaków zamieszkujących ten obszar stwierdzono występowanie wielu gatunków uchodzących za zagrożone wyginięciem. Wśród nich są m.in. bocian czarny , trzmielojad, orlik krzykliwy i kureczka nakrapiana. Występują tu również liczne gatunki płazów i gadów chronionych: kumak nizinny, ropucha szara, strzelba potokowa, łasica, gronostaj. Okresowo na terenie rezerwatu można spotkać nawet łosia. Równie bogato przedstawia się flora przyszłego rezerwatu "Zabłocie". Zanotowano tutaj występowanie około 20 gatunków roślin chronionych oraz wśród kompleksu leśnego wiele pojedynczych okazowych starych sosen , dębów i buków. Również i ten teren jest godny uwagi. W chwili zatwierdzenia rezerwatu utworzone zostaną liczne ścieżki dydaktyczne. Również istnieje możliwość obserwacji rzadkich gatunków ptaków i zwierząt.