Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Dane demograficzne
Gmina Głogów Młp. jest jedną z najludniejszych gmin powiatu rzeszowskiego ziemskiego. Wg najnowszych danych Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim na 31.12.2015 rok, na powierzchni wynoszącej 145,85 km2 mieszka 19 352 osób. Średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 132 osób na km2.

Struktura wiekowa ludności jest korzystna: średnia wieku wynosi 35,1 lat. Ponad połowa populacji gminy (57%) jest w wieku produkcyjnym. W wieku przedprodukcyjnym pozostaje 27%, a w wieku poprodukcyjnym około 15% mieszkańców.
Wśród populacji w wieku produkcyjnym przeważają kobiety stanowiące 53% tej grupy wiekowej, a wśród populacji w wieku poprodukcyjnym przeważają mężczyźni, którzy stanowią 68% tej grupy ludności. Duży odsetek ludzi młodych determinuje dodatni przyrost naturalny. Poniższe zestawienia prezentują jego dynamikę w ostatnich pięciu latach oraz sytuację demograficzną miasta i gminy na tle powiatu.
W ostatnich pięciu latach przyrost naturalny utrzymywał się na dość wysokim poziomie ze względu na duży odsetek ludzi młodych zamieszkujących gminę.
Istotnym elementem wpływającym na poziom liczby ludności są migracje. Zarówno na terenie miasta, jak i gminy obserwuje się w ciągu ostatnich lat dodatnie saldo migracji.

Pracujący
Na sytuację na rynku pracy w mieście i gminie duży wpływ ma jego usytuowanie w pobliżu aglomeracji rzeszowskiej. Powiat grodzki jest centrum rozwoju dla otaczających go terenów, a przede wszystkim ośrodkiem zatrudnienia dla okolicznej ludności.
Charakterystyczną cechą jest to, że większość zatrudnionych pracuje poza Głogowem Młp. Jest to związane w dużej mierze z tym, że wiele dużych firm ma swe zakłady produkcyjne na terenach gminy, będących już dalekimi przedmieściami Rzeszowa (np. Zelmer, VIDOK, Dremex, DHL, Raben, DB Schenker, Skanska, Farmakol, KwarcSystem, Wexbud, CjBlok, Polbruk, Poczta Polska, Raben, MetaZel, DAGlass, itp.). Sytuacja ta odróżnia gminę Głogów Młp. od innych gmin miejsko wiejskich, w których ośrodek miejski jest zwykle głównym ośrodkiem zatrudnienia.
Wg ostatniego spisu rolnego na terenie miasta i gminy znajduje się 1918 gospodarstw rolnych będących źródłem utrzymania dla 3554 osób (czyli ok. 21% populacji gminy). Najwięcej rolników, bo 2874 (czyli 81%), pracuje w małych gospodarstwach rolnych do 5 ha. Wielu mieszkańców to tzw. "dwuzawodowcy" pracujący zawodowo i uprawiający ziemię.
W gminie znajdują się również 1283 działki przydomowe, które dla wielu rodzin stanowią ważne źródło pozyskiwania produktów żywnościowych.

Bezrobocie
Bezrobocie jest jednym z najdotkliwszych problemów społecznych miasta i gminy. Dynamikę zmian bezrobocia trudno jest rzetelnie zanalizować ze względu na częściowo niespójne i często zmieniające się przepisy, co powoduje spore wahania statystyczne.

                                                                                                                       

Stopa bezrobocia w woj. podkarpackim
Listopad 2015

Kraj

9,6 %

Województwo

12,9 %

Powiat grodzki

7,1 %

Powiat ziemski

12,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe w poszczególnych miejscowościach:

Sołectwo

Ludność

Głogów Małopolski - Miasto

6 106

Wysoka Głogowska

2 303

Budy Głogowskie

1 904

Przewrotne

1 724

Miłocin

707

Rudna Mała

1 479

Pogwizdów Nowy

1 149

Styków

877

Zabajka

752

Rogoźnica

612

Pogwizdów Stary

499

Lipie

504

Hucisko

387

Wola Cicha

349

 

Gmina RAZEM (stan na 31.12.2015)

19 352

 

Choć Głogów Młp. jest gminą rolniczą wielu mieszkańców pracuje zawodowo uzupełniając swe dochody pracą w gospodarstwach rolnych lub na działce rolnej. Jest to tzw. zjawisko dwuzawodowości charakterystyczne dla Podkarpacia.
Grupy emerytów i rencistów posiadają własne źródła dochodów niekiedy sięgające zaledwie minimum socjalnego. Inną grupą są ludzie utrzymujący się wyłącznie z rolnictwa. Ich sytuacja materialna określana jest jako trudna. Następna grupa to osoby w wieku produkcyjnym pracujące w zakładach uspołecznionych bądź prowadzące działalność gospodarczą. Ich sytuację określa się jako średnią i dobrą. Wśród ludzi w wieku produkcyjnym znajduje się grupa osób z prawem do zasiłku bądź bez prawa do zasiłku. Grupa ludzi znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej spowodowanej różnymi dysfunkcjami społecznymi otrzymuje wsparcie z pomocy społecznej.