201604111Burmistrz Głogowa Małopolskiego informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Fabrycznej w Głogowie Małopolskim”. Zakres zamówienia obejmuje: przebudowę linii energetycznej, kanalizację deszczową, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy, ułożenie krawężnika na ławie betonowej, ułożenie obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni parkingu z kostki brukowej gr 6 cm - 1 514,20 m2, ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej gr 6cm - 175,10 m2, oznakowanie pionowe i poziome, roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarami robót, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg