Drukuj
Odsłony: 2328

budownictwoW  Głogowie Małopolskim decyzją Rady Miasta zostało utworzone Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jest to spółka, której jedynym właścicielem jest Gmina Głogów Małopolski. Towarzystwa Budownictwa Społecznego zwane w skrócie TBS-ami powstają na mocy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa.  Nie są organizacjami  działającymi dla zysku. Dochody które uzyskają ze swojej działalności nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników a muszą być wykorzystane na działalność statutową czyli np. na budowę domów czy remonty. Towarzystwa są jednostkami samodzielnymi finansowo a więc nie dotowanymi ze środków publicznych.

Mogą za to korzystać z preferencyjnego finansowania zwrotnego podczas budowy domów z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem. W ubiegłym roku została podpisana nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, dzięki której TBS-y mogą się ubiegać o dotowany kredyt, w którym oprocentowanie byłoby w części sfinansowane z budżetu państwa.

Głównym celem działania towarzystw jest budowa nowych mieszkań przeznaczonych na wynajem o stosunkowo niskich czynszach. Stawki czynszu ustalane są w takiej wysokości aby wystarczyły   na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków, oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Jednocześnie roczna stawka czynszu nie może być wyższa niż 5 procent wartości odtworzeniowej lokalu. Mimo tego ograniczenia oferta TBS-ów nie jest skierowania do ludzi biednych, ale do osób o średnich dochodach. Stawki czynszu nie są niskie, choć są niższe niż na wolnym rynku. O wynajem mogą więc starać się osoby, które będą w stanie ponosić takie koszty. TBS-y przed podpisaniem umowy mogą również żądać wniesienia tzw. opłaty partycypacyjnej która może sięgać 25 procent wartości mieszkania, oraz kaucji w wysokości do 12 krotności kwoty czynszu (najczęściej jest to 3-krotność), jako zabezpieczenia należności za wynajem. Kaucja oraz płata partycypacyjna jest zwracana wynajmującemu po opuszczeniu przez niego lokalu. Na zwrot opłaty partycypacyjnej TBS ma 12 miesięcy.

Wymagania jakie muszą spełnić kandydaci na najemcę:
• nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tym mieście,
• suma przeciętnych miesięcznych dochodów, uzyskiwanych przez osoby wspólnie wynajmujące lokal mieszkalny (czyli członków tzw. gospodarstwa domowego), nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum

Towarzystwa mogą również prowadzić typową działalność deweloperską polegającą na budowie i sprzedaży mieszkań na zasadach komercyjnych. Aby sfinansować takie inwestycje muszą korzystać ze środków własnych lub pozyskiwać kredyty na wolnym rynku.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie Małopolskim rozpoczyna działalność od budowy domu z mieszkaniami przeznaczonymi na sprzedaż. Budowa powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku a mieszkania zostaną oddane do użytku w drugiej połowie 2017 r.