Nadrzędnym celem niniejszego programu jest dbałość o zrównoważony rozwój Gminy Głogów Małopolski.


Długookresowa polityka proekologiczna ma tam prowadzić do nieustannej dbałości ostan środowiska przy jednoczesnym wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju. W dłuższej perspektywie doprowadzi to do wyważenia kwestii ochrony środowiska, rozwoju społecznego i gospodarczego, a także czynników ekonomicznych w procesach decyzyjnych  organów Gminy.
Celem opracowania jest aktualizacja dokumentu pt. „Program ochrony środowiska dla Gminy  Głogów  Małopolski 2004”.  Nowo  powstały  dokument  usprawni  i  uporządkuje zarządzanie środ owiskiem  na  terenie  Gminy, a realizacja jego założeń wpłyniepozytywnie na jakość środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców. Reasumując, wpłynie on znacząco  na zrównoważenie rozwoju gospodarczego  Gminy i  rozwoju zgodnie z założeniami Polityki  proekologicznej Państwa.

Pełna treść dokumentu do pobrania