Strategia rozwoju jest najważniejszym dokumentem programowym dla danej jednostki samorządu  terytorialnego. Powstała z inicjatywy władz lokalnych, dostrzegających potrzebę kompleksowego rozwoju gminy.

Określa ścieżkę rozwoju, która została wyznaczona w nowym horyzoncie czasowym. Jest odpowiedzią na nieustannie zmieniające się wewnętrzne i zewnętrzne warunki gospodarowania oraz  wzrost konkurencyjności otoczenia.
Z uwagi na wieloaspektowość i wielopodmiotowość Strategii do udziału w jej opracowaniu zaproszono przedstawicieli władz, radnych, pracowników Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim, mieszkańców gminy, przedstawicieli szkół, przedsiębiorstw, rolników oraz reprezentantów lokalnych organizacji pozarządowych. Ten swoisty scenariusz przyszłości powstał po to, aby gmina mogła korzystać ze swoich atutów oraz odważnie wykorzystywać pojawiające się szanse. Strategia stanowi z jednej strony diagnozę stanu obecnego, z drugiej zaś jest usystematyzowanym zbiorem jasno sprecyzowanych potrzeb i wynikających z nich kierunków działania. Dokument ten ułatwia lokalnym władzom podejmowanie decyzji  oraz  rozwiązywanie  problemów  gospodarczych,  społecznych,  ekologicznych  i  prawnych,  jak  również racjonalne organizowanie przyszłych działań.

Pełna treść dokumentu  do pobrania