Podstawowym źródłem finansowania części działań zaplanowanych w Strategii są środki pochodzące z budżetu Gminy Głogów Małopolski.

Jednakże z uwagi na ambitnie wytyczone cele oraz możliwość  pozyskania środków z innych źródeł gmina Głogów Małopolski będzie ubiegać się o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć z zewnętrznych środków finansowych.

Władze Gminy przewidują pozyskanie środków finansowych z następujących źródeł:
• z budżetu państwa
• z programów pomocowych Unii Europejskiej
• z programów Rządu RP
• z fundacji zagranicznych
• z instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych
• z polskich fundacji i organizacji
• z rządowych programów wspierających integrację europejską
• od inwestorów lokalnych, krajowych i zagranicznych
• z wkładu prywatnego
• z innych źródeł.

Strategia zakłada, iż na dochody budżetu składać się będą:
• dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień
• subwencja ogólna (część oświatowa)
• dochody własne, do których zalicza się:
- podatki i opłaty lokalne,
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
- dochody z majątku gminy,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- pozostałe dochody

Władze gminy będą ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu rynku pracy, turystyki, edukacji, kultury, ochrony środowiska, infrastruktury technicznej i społecznej, ponadto będą wspierać przedsiębiorców aplikujących o środki pomocowe na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
Gmina świadoma jest roli, jaką odegrają pozyskane fundusze w jej rozwój społeczno-gospodarczy. Dostrzega ogromną szansę na rozwój mieszkańców, sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz infrastruktury zarówno społecznej, jak i technicznej. Gmina liczy również na pozyskanie inwestorów zewnętrznych, co z kolei jest szansą na jeszcze szybszy rozwój oraz zwiększenie dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Konsekwentna realizacja założeń Strategii, umiejętne wykorzystywanie lokalnych zasobów oraz wychwytywanie wszystkich pojawiających się w otoczeniu szans na pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych i zagranicznych na realizację zaplanowanych zadań z pewnością przyśpieszy zarówno społeczny, jak i gospodarczy rozwój Gminy Głogów Małopolski.