obraz swot

Analiza uwarunkowań rozwojowych SWOT mająca postać analizy silnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń została opracowana na podstawie: zdiagnozowanej w  Strategii

sytuacji społeczno–gospodarczej gminy Głogów Małopolski, wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy oraz na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Analizie poddane zostały następujące strefy:

• gospodarcza;
• infrastruktura techniczna i społeczna;
• środowisko naturalne, kultura, turystyka;
• kapitał społeczny.

W sposób szczegółowy wyznaczono dla tych obszarów podstawowe mocne i słabe strony wynikające z uwarunkowań wewnętrznych oraz szanse i zagrożenia wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, czyli
czynników niezależnych od mieszkańców i władz gminy.

 

Strefa gospodarcza

Mocne strony

• korzystne położenie, bezpośrednia bliskość Rzeszowa i sąsiedztwo gmin podmiejskich, umożliwiające łatwiejsze pozyskanie inwestorów
• dobre połączenie komunikacyjne z miastem Rzeszów
• wzrost ilości podmiotów gospodarczych
• bliskość lotniska Rzeszów-Jasionka
• istnienie na terenie gminy Strefy Ekonomicznej (Rogoźnica)
• gmina aktywna gospodarczo
• wolne tereny z przeznaczeniem pod inwestycje - możliwość rozwoju zakładów na terenie gminy
• korzystny system podatkowy dla nowo uruchomionych zakładów produkcyjnych
• dobry dostęp do informacji dotyczących gminy
• gmina laureatem regionalnej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”
• nawiązanie współpracy partnerskiej z miastami: Spiskie Podgrodzie, Pereczyn, Ibrány, Niemenczyn

Słabe strony

• mało miejsc pracy, wysoki poziom bezrobocia
• niezagospodarowane tereny
• niewystarczająca promocja gospodarcza gminy
• niskie dochody mieszkańców gminy utrudniające założenie działalności gospodarczej
• słabe wsparcie dla ludzi pracujących w rolnictwie
• uniemożliwienie rolnikom rozwinięcie specjalistycznej produkcji rolnej oraz osiągnięcie zadowalającego stopnia rentowności (gospodarstwa są zbyt rozdrobnione)
• niekorzystna struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych
• przewaga słabych gleb
• małe zróżnicowanie handlu
• słaba zachęta dla potencjalnych inwestorów
• niska konkurencyjność handlu na rynku lokalnym
• słabo rozwinięta infrastruktura finansowa

 

Szanse

• możliwość wykorzystania wsparcia finansowego UE przez firmy na inwestycje rozwojowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej
• możliwość skorzystania z doradztwa rolniczego i gospodarczego
• rosnący popyt na dobra i usługi
• rozwój małej przedsiębiorczości w zakresie handlu i usług
• wzrost zainteresowania regionalnymi produktami i kulturą
• nowe technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
• możliwość pozyskania inwestorów zagranicznych
• rosnąca popularność agroturystyki
• wzrost popularności turystyki konnej (stadniny koni)
• wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczne, rekreacyjne
• ułatwienie dostępu do bogatszej oferty kredytów

Zagrożenia

• bliskość mocnych, dobrze rozwiniętych i konkurencyjnych ośrodków (np. Rzeszów, Mielec, Leżajsk)
• brak perspektyw rozwojowych rolnictwa
• trudności ze zbytem produktów rolnych
• odpływ młodzieży, specjalistów
• wysokie koszty i ryzyko podejmowania działalności
  gospodarczej
• wysokie koszty stworzenia i utrzymania nowych
  miejsc pracy


Strefa infrastruktury technicznej i społecznej

Mocne strony

• zgazyfikowanie i zwodociągowanie gminy w 100%
• występowanie biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków z nowatorskim mechanizmem
• własne ujęcia wody głębinowej
• przebieg przez teren gminy drogi wojewódzkiej, krajowej
• przebieg przez teren gminy linii kolejowej
• rozwój budownictwa indywidualnego
• dobrze rozwinięta sieć placówek szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego-łatwy dostęp do edukacji
• możliwość dalszego kształcenia na poziomie średnim (liceum, technikum)
• dobry stan budynków szkół i ich wyposażenia
• możliwość korzystania z bogatej oferty naukowej pobliskich ośrodków dydaktycznych
• dostęp do telefonii stacjonarnej i komórkowej
• dobre wyposażenie jednostek OSP

Słabe strony

• brak lub niedrożność kanalizacji w niektórych częściach gminy
• zły stan techniczny niektórych dróg
• wąskie ulice
• brak dostatecznej ilości chodników lub brak pełnienia przez nich odpowiednich funkcji
• brak dostatecznego oświetlenia
• złe oznaczenia niektórych części gminy
• słabo oznaczone przejścia dla pieszych
• brak prowadzonych inwestycji w niektórych częściach gminy
• niezadowalający ogólny stan gminnego systemu elektryfikacyjnego
• nieodremontowane bloki, kamienice
• zanieczyszczona infrastruktura okołoturystyczna (np. ławki w parkach)
• stan obiektów zabytków wymagające dodatkowej interwencji i działań naprawczych
• ciągle niewystarczająca ilość miejsc parkingowych
• mało miejsc w żłobkach, przedszkolach
• słaby dostęp do opieki medycznej niewystarczająca liczba specjalistów w przychodniach zdrowia
• dużo prywatnych gabinetów na które nie stać większości mieszkańców
• zbyt mała liczba przystanków komunikacji autobusowej na terenie gminy
• niewystarczająca liczba połączeń komunikacyjnych

 

Strefa środowiska przyrodniczego

Mocne strony

• ograniczona liczba zakładów przemysłowych
• stosunkowo małe zanieczyszczenie środowiska naturalnego
• wzrost zainteresowania Gminą Głogów Małopolski oraz postrzegania jej jako szczególnie turystycznego miejsca z punktu widzenia krajobrazowego, przyrodniczego, rekreacyjnego
• duży kompleks leśny oraz możliwość jego turystycznego wykorzystania
• występowanie obszarów krajobrazu chronionego
• występowanie rezerwatów przyrody „Bór” i „Zabłocie”
• przebiegające przez teren gminy szlaki przyrodnicze
• liczne zabytki, pomniki przyrody
• występowanie wielu gatunków rzadkich i chronionych roślin
• istnienie obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków
• liczne zbiorniki wodne
• wzrost popularności turystyki rowerowej, spacerowej

Słabe strony

• eternitowe pokrycia dachów
• istnienie na terenie gminy przedsiębiorstwa SARIA Polska, emitującego nieprzyjemny zapach
• niewykorzystana szansa turystyczna gminy, niewykorzystany potencjał przyrodniczy
• wycinki lasów
• zaśmiecone zbiorniki wodne, rowy
• „dzikie” wysypiska śmieci w lasach
• niski poziom świadomości ekologicznej wśród mieszkańców
• słabo oznakowane istniejące ścieżki rowerowe


Szanse

• podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w celu ochrony i wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego na terenie gminy
• możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego
• rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
• ochrona szczególnie cennych obszarów przyrodniczych
• korzystanie przez mieszkańców z odnawialnych źródeł Energii

Zagrożenia

• podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w celu ochrony i wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego na terenie gminy
• możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego
• rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
• ochrona szczególnie cennych obszarów przyrodniczych
• korzystanie przez mieszkańców z odnawialnych źródeł energii
• wzrost poziomu hałasu
• rosnące natężenie ruchu drogowego
• degradacja środowiska naturalnego
• wzrost poziomu zanieczyszczenia środowiska
• niewłaściwa gospodarka odpadami

 

Strefa społeczna

Mocne strony
• wzrastający poziom wykształcenia mieszkańców
• wzrastająca liczba ludności
• łatwy dostęp do edukacji
• działalność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
• działalność klubów sportowych, jeździeckich, zespołów muzycznych, grup tańca nowoczesnego, współczesnego i towarzyskiego oraz kapel ludowych
• nowopowstałe tereny rekreacyjno-sportowe

Słabe strony

• wysokie bezrobocie, brak ofert pracy
• niskie dochody mieszkańców
• brak motywacji do pracy w szczególności ludzi młodych
• niska aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców gminy
• migracja osób młodych i wykształconych w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia
• niewystarczająca pomoc dla rodzin wielodzietnych
• mało miejsc w żłobkach, przedszkolach
• mała ilość placów zabaw dla dzieci
• brak bezpłatnej oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży związanej z zajęciami pozalekcyjnymi
• brak miejsc do spotkań towarzyskich
• niskie poczucie bezpieczeństwa
• duża liczba osób korzystających z opieki społecznej
• niedostateczna oferta kulturalna

 

Szanse

• zwiększenie technologii informacyjnej, rozszerzenie darmowego Internetu
• poprawa bezpieczeństwa publicznego
• dostępność zewnętrznych środków pomocowych na doskonalenie lokalnych zasobów ludzkich oraz
przystosowanie ich do aktualnych wymogów rynku pracy
• pojawianie się nowych instrumentów aktywizujących osoby bezrobotne

Zagrożenia

• ucieczka ludzi młodych z obszarów wiejskich do większych miast i za granicę
• postępująca dezintegracja rodzin powodowana przez emigracje członków rodziny (wyjazdy w celu zaspokajania potrzeb bytowych rodziny)
• ograniczone środki finansowe na rozwój imprez kulturalnych i sportowych
• duża konkurencja przy aplikowaniu o zewnętrze środki pomocowe