Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Głogów Małopolski, wyniki przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców gminy oraz przeprowadzona analiza SWOT pozwoliły na wyznaczenie czterech
obszarów

strategicznych, które w znaczący sposób wpływają na jej przyszły rozwój gospodarczy, społeczny, ekologiczny i przestrzenny. Wokół wskazanych obszarów strategicznych skoncentruje się działalność Samorządu Gminy przy współpracy ze wszystkimi partnerami.
W ramach wyznaczonych czterech obszarów strategicznych zostały sformułowane cele strategiczne, cele operacyjne oraz zadania.

 

Zarządzanie strategią


Aby Strategia Rozwoju Gminy Głogów Małopolski osiągnęła zakładane efekty, władze Gminy oraz
wszystkie osoby, którym bliski jest los oraz które uczestniczyły w procesie jej tworzenia, powinni:
• aktywnie uczestniczyć w realizacji poszczególnych celów strategicznych;
• czuwać nad tym, aby założenia Strategii były sukcesywnie wdrażane;
• na bieżąco monitorować postępy w jej wdrażaniu;
• zgłaszać pomysły, uwagi i propozycje zmian;

• wyszukiwać nowatorskie rozwiązania w otoczeniu;
• wychwytywać w otoczeniu pojawiające się szanse na rozwój gminy;
• identyfikować oraz ograniczać zagrożenia i przeszkody, które mogłyby opóźnić rozwój gminy;
• pobudzać prorozwojowe inicjatywy społeczne, gospodarcze, kulturalne;
• aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację założeń Strategii ze źródeł budżetowych, pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej.
Efekty Strategii Rozwoju Gminy Głogów Małopolski w dużym stopniu uzależnione są stopnia zaangażowaniaw jej realizację władz Gminy, instytucji, podmiotów gospodarczych, grup społecznychoraz wszystkich mieszkańców, którzy rozumieją potrzebę nieustannego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, a także troszczą się o jej zrównoważony rozwój oraz konkurencyjną pozycję w powiecie, regionie oraz Polsce.

 

 Monitoring realizacji strategii


Strategia Rozwoju Gminy Głogów Małopolski opracowana została z szerokim udziałem społeczeństwa.
Dokument ten nie jest jednak zamknięty z uwagi na to, że w trakcie realizacji może podlegać okresowej ocenie, z której wyciągnięte wnioski będą w nim uwzględniane.
Aby sStrategia przyniosła zaplanowane efekty musi być systematycznie monitorowana. Systematyczna kontrola umożliwia bowiem wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości przy występujących
przy realizacji założonych celów. Dzięki systematycznie przeprowadzanej kontroli będzie możliwe także określenie stopnia wdrożenia Strategii, a więc stopnia realizacji zaplanowanych działań. Realizacja Strategii należy do władz samorządowych gminy, a w szczególności do Burmistrza Miasta i Gminy Głogów Małopolski, ponieważ to właśnie on kierując bieżącą działalnością gminy ma największy wpływ na opracowanie Strategii, następnie na jej wdrażanie, a w końcu na ocenę jej realizacji. Burmistrz jest kluczową postacią w procesie monitoringu. Do jego głównych zadań będzie należał m.in.
bezpośredni nadzór nad wdrażaniem Strategii.

Strategia Rozwoju Gminy Głogów powstała z potrzeby weryfikacji i aktualizacji zapisów Strategii opracowanej w 2008 r. Aktualizacja zapisów wynikła z konieczności zaktualizowania dokumentu oraz dostosowania go do nowej perspektywy finansowej (2014-2020). Niniejszy dokument jest w ścisłej korelacji z kluczowymi opracowaniami lokalnymi, regionalnymi oraz dokumentami na poziomie Wspólnoty.
Zaktualizowany dokument będzie ułatwiał władzom gminy rozwiązywanie problemów oraz formułowanie zadań do realizacji w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które mają na celuprzyśpieszenie restrukturyzacji oraz modernizację gospodarek, jak również zwiększenie spójności ekonomicznej oraz społecznej państw Wspólnoty. Strategia w pozytywny sposób wpłynie