obraz

Od  1 lipca 2011 r.uruchomiona została  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem www.ceidg.gov.pl

Zasady funkcjonowania CEIDG regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

ZADANIA CEIDG:

• ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

• udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;

• umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;

• umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

DANE PODLEGAJĄCE WPISOWI DO CEIDG ZGODNIE Z ART. 25 UST. 1 USTAWY O S.DZ.G.

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

1a) data urodzenia przedsiębiorcy,

2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;

5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;

7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - dostępna na stronie www.stat.gov.pl

9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;

11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG;

12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;

13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;

14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;

15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;

16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;

17) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;

18) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

19) informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

DOSTĘPNE FORMY ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPIS DO CEIDG:

1) Formularz elektroniczny - dostępny:

• na stronie internetowej CEIDG

• w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki

• na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) www.epuap.gov.pl

System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

W przypadku, gdy wniosek jest niepoprawny, informację o przyczynach niepoprawności wniosku.

Wniosek elektroniczny musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

2) Formularz papierowy - zgodny z określonym wzorem wniosku w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

• osobiście albo

• wysłany listem poleconym, opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG lub wniosku o zmianę wpisu do CEIDG, lub wniosku o wykreślenie wpisu z CEIDG.

Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

WNIOSEK NIEPOPRAWNY TO WNIOSEK:

• niezawierający danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, lub

• dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub

• złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, lub

• dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub

• wraz z którym nie złożono oświadczenia o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16–18, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, lub

• niepodpisany.

DODATKOWE INFORMACJE:

• Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis; ma również prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku;

• Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG;

• Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku;

• Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP);

• Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy;

• Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu;

• Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia;

• Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych;

• Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej;

• Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach;

• Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej
z tych form.

DOSTĘP DO DANYCH CEIDG:

• Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.

• Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 (z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej) i 2, udostępniane są na stronie internetowej CEIDG.

• Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

• Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 13.05.14)


Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych formach (aktualizacja w dniu 08.05.13)

Formularze wniosku CEIDG-1