Rozpoczęły się szkolenia dla strażaków

52 strażaków jednostek OSP z naszej gminy rozpoczęło cykl specjalistycznych szkoleń, mających na celu podwyższenie kwalifikacji z zakresu pierwszej pomocy. Kurs skierowany jest do jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Swoje kwalifikacje podwyższają strażacy ochotnicy z Głogowa Młp., Wysokiej Głog., Bud Głog., Rudnej Małej i Pogwizdowa Starego.

Kurs „Zdobądź kwalifikacje ratownika” w wymiarze 66 godzin obejmuje 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin ćwiczeń praktycznych, a jego tematyka skupia się wokół następujących zagadnień: resuscytacja, urazy mechaniczne i obrażenia, psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych, elementy anatomii i fizjologii, zasady defibrylacji poszkodowanego, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem tytułu zawodowego ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Program realizuje Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

EFS