Drukuj
Odsłony: 596
Zakończono nabór do przedszkoli publicznych

Zakończono rekrutację do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Do 4 przedszkoli, 3 oddziałów przedszkolnych i jednego punktu przedszkolnego przyjętych zostanie w sumie 570 dzieci.

Podczas naboru, oprócz kryteriów ustawowych obowiązywały także kryteria gminne. Zwyczajowo były one punktowane, a dziecko, które uzbierało najwyższą liczbę punktów, miało największe szanse na przyjęcie do przedszkola.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane były pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego bądź obojga rodziców kandydata,  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w etapie drugim  najwięcej punktów uzyskały dzieci, których rodzice starali się o miejsce w placówce położonej w miejscowości w której zamieszkują. Wysoko punktowany był również deklarowany czas, który dziecko ma spędzać w przedszkolu, najlepiej, żeby wynosił on co najmniej 5 godzin dziennie. Duże szanse na znalezienie miejsca dla dzieci w przedszkolu mieli rodzice pracujący i uczący się w trybie dziennym. Ponadto, pod uwagę brane było również to czy dziecko w roku poprzedzającym uczęszczało już do żłobka lub przedszkola oraz czy jego rodzeństwo będzie w tym samym czasie uczęszczało do tej samej placówki.

Wskazane kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogów Małopolski, przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Młp. powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami, radami pedagogicznymi szkół podstawowych oraz uwzględnione były w procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w poprzednich latach.