Zamelduj się przez Internet

Obywatel polski, który zmienia miejsce zamieszkania obowiązany jest dopełnić obowiązku meldunkowego. Od początku roku, aby zameldować się na pobyt stały lub czasowy, nie musimy już osobiście odwiedzać urzędu. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową e-usługę, dzięki której obowiązku meldunkowego dopełnimy online. Z usługi skorzystać można przez stronę obywatel.gov.pl.

Możliwość zameldowania się za pomocą Internetu ma każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Specjalnie do tego celu została utworzona e-usługa, która pozwala na zameldowanie się także poza godzinami pracy urzędów.

Nowością jest też wprowadzenie od 1 stycznia 2018 roku jednego formularza meldunkowego. Za jego pomocą będzie można zameldować się na pobyt stały i jednocześnie wymeldować z pobytu czasowego i odwrotnie, tzn. wymeldować z pobytu stałego i zameldować na czas określony. Dzięki temu rozwiązaniu procedury meldunkowe zostały uproszczone.

Jak się zameldować?
1. Na stronie obywatel.gov.pl należy wybrać interesującą nas usługę (meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym.
2. Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub cza-sowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy należy do formularza dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający  tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.

Jeżeli osoba meldująca się nie posiada tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. Gdy zameldowania dokonuje pełnomocnik należy w formie załącznika dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku dołączania odwzorowania cyfrowego dokumentów organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania oryginałów tych dokumentów.

Sama usługa e-meldunku jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie również wydane zaświadczenie o za-meldowaniu na pobyt stały. Płatne jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, jego koszt to 17 zł.

Zmiany w ustawie dotyczą również cudzoziemców. Są oni zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.