Informujemy że Uchwałą zarządu Stowarzyszenia ROF

został wydłużony termin naboru wniosków przystąpienia do projektu

pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

do dnia 31 października 2017 r.

 

ZALECA SIĘ, ABY BEZPOŚREDNIO PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU POBRAĆ AKTUALNE DOKUMENTY ZE STRONY INTERNETOWEJ

www.rof.org.pl

 

Pytania i odpowiedzi

W związku z pojawianiem się nieprawdziwych informacji na temat projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w niektórych mediach, przypominamy, że AKTUALNE DOKUMENTY i WSZYSTKIE INFORMACJE dotyczące Projektu znajdują się na stronie www. rof.org.pl oraz na stronach Gmin ROF

UWAGA!

W dniu 29.08.2017 r. nastąpiła kolejna zmiana Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Zmian dokonano również we Wniosku przystąpienia do Projektu oraz w Projekcie umowy uczestnictwa w Projekcie. Pojawił się również NOWY załącznik - "10 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich".

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, bądź doprecyzowujący.

Aktualne dokumenty w załączeniu.

 

 

Poniżej przesyłam linki do dokumentów na dzień 04.09.2017:

Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip

Regulamin - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_4.09.2017.pdf

 

Poniżej przesyłam linki do dokumentów na dzień 29.08.2017:

Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip

Regulamin naboru - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_29.08.2017.pdf

Wniosek - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/01%20Wniosek%20przyst%C4%85pienia%20do%20Projektu_29.08.2017.docx

Umowa - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/02%20Projekt%20umowy%20uczestnictwa%20w%20Projekcie_29.08.2017.docx

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/10%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20przetwarzaniu%20danych%20osobowych%20os%C3%B3b%20trzecich_29.08.201....docx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

ZMIANA REGULAMINU NABORU WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW ORAZ WZORU KARTY WERYFIKACJI TECHNICZNEJ

 

UWAGA AKTUALIZACJA

W dniu 22.08.2017 r. Zarząd Stowarzyszenia ROF przyjął zmiany Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Zmian dokonano również we Wniosku przystąpienia do Projektu oraz w Projekcie umowy uczestnictwa w Projekcie.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1.W przypadku budynków nowobudowanych, które zgodnie z oświadczeniem Mieszkańca zostaną oddane do użytkowania i zamieszkania do dnia 31.03.2018, Karta weryfikacji technicznej powinna zostać opracowana na podstawie dokumentacji technicznej budowanego budynku.

2.Dopuszcza się sytuację, w której stroną umowy z dostawcą energii jest członek gospodarstwa domowego.

3.W celu otrzymania punktów w kryterium podatkowym – Mieszkaniec zobowiązany jest przedłożyć, za rok 2016, dla każdej z osób zamieszkałych w budynku pod adresem, pod którym ma być wykonany montaż instalacji fotowoltaicznej, kopię deklaracji podatkowych łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich złożenie (chyba że ten fakt został potwierdzony przez urząd skarbowy na deklaracjach) i innymi dokumentami lub ich kopiami - niezbędnymi dla potwierdzenia spełnienia kryterium podatkowego. Dopuszczalne jest zamaskowanie (ukrycie) danych ujętych na dokumentach lub ich kopiach, ale poza danymi potwierdzającymi spełnienie kryterium. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć razem z wnioskiem przystąpienia do projektu, a w przypadku składania kopii dokumentów przedłożyć do wglądu ich oryginały (dla potwierdzenia zgodności oryginału i kopii).

4.Na potwierdzenie stanu prawnego nieruchomości Mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć w szczególności jeden z poniższych dokumentów (kserokopię a oryginał do wglądu):

a)Wyciąg z księgi wieczystej,
b)Akt notarialny,
c)Postanowienie sądu,
d)Wypis z ewidencji gruntów i budynków

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, bądź doprecyzowujący.

 

Aktualne dokumenty do pobrania poniżej

Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”,

Wzór karty weryfikacji technicznej,

Cała dokumentacja

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia informacyjne dla mieszkańców gmin, potencjalnych beneficjentów projektu pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dotyczącego montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.
W ramach szkoleń przedstawione zostaną:
- zasady działania instalacji fotowoltaicznej, korzyści stosowania systemów fotowoltaicznych, ekonomika instalacji PV,
- warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w tym zasady dofinansowania,
- praktyczne aspekty związane z udziałem w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
Przewidziany jest również panel pytań i odpowiedzi.

Szkolenia odbędą się w każdej z Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wg załączonego harmonogramu (załącznik: Harmonogram spotkań) - ilość szkoleń, ich miejsce i termin w każdej z Gmin zostały zaproponowane przez przedstawicieli poszczególnych Gmin.

Na terenie gminy Głogów Małopolski szkolenie odbędzie się 30.07.2017 r. (niedziela) o godz. 15.00 w sali widowiskowej MGDK w Głogowie Młp.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach uczestniczyły w nich w swojej miejscowości. Zastrzega się, że w we wskazanych terminach i lokalizacjach będzie mogła wziąć udział tylko taka liczba uczestników na jaką pozwolą określone przepisami prawa względy bezpieczeństwa, stąd liczba uczestników może zostać ograniczona przez organizatorów (przedstawiciele poszczególnych Gmin) spotkań.

 

NABÓR WNIOSKÓW PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

W DNIACH 11 – 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU,

W GODZINACH PRACY POSZCZEGÓLNYCH URZĘDÓW MIAST/GMIN (DOKŁADNE DANE CO DO MIEJSC PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW ZOSTANĄ PODANE NA MINIMUM 2 TYGODNIE PRZED 11 WRZEŚNIA 2017 ROKU) – ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TERMINÓW NABORU.

 

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ to tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje (w tym tych o zmianach) dotyczące projektu.

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF (załącznik: Materiały_projekt_OZE_parasolowy) – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie się z regulaminem!

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na pytania będą publikowane wyłącznie w drodze elektronicznej na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” określającym zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie, wraz z załącznikami.
01 Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”,
02 Wniosek przystąpienia do Projektu,
03 Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie,
04 Wzór karty weryfikacji technicznej,
05 Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy,
06 Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną na potrzeby działalności gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki,
07 Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego,
08 Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis,
09 Szacunkowe koszty instalacji PV,
10 Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia.

Harmonogram spotkań

KOMUNIKAT

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Począwszy od dnia 11 lipca 2017 roku dostępne będą również do pobrania materiały informacyjne prezentowane podczas szkoleń. Prezentacja

ue

Szkolenia współfinansowane są środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.