Nowe zasady dotyczące wycinki drzew

Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim informuje, iż 17 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.).

W myśl nowych przepisów, właściciel nieruchomości, który chce usunąć drzewa rosnące na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, a usuwanie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego*,
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego*,
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew*.

* Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Zgłoszenie zawiera:
• Imię i nazwisko wnioskodawcy;
• Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
• Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ w terminie 21 dni od dnia złożenia do Urzędu zgłoszenia, dokonuje oględzin drzew. Następnie w ciągu 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:
1. Lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5;
2. Spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody;
3. Jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
4. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia po wcześniejszym wezwaniu.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Pobierz: Wzór zgłoszenia
Pobierz: Wzór wniosku