Zwrot podatku akcyzowego

W 2017 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2017 r.

W br. wyznaczono 2 terminy:
 - od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należało złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

W pierwszym terminie złożono 114 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku to 1 178, 6823 ha. Ilość litrów oleju napędowego wynikająca ze złożonych wniosków o zwrot podatku to 74 459, 1486 l, natomiast kwota przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku 69 761, 69  zł.