Zakończyły się konsultacje w sprawie zmiany granic, Rada Miejska podjęła uchwałę

W konsultacjach społecznych z mieszkańcami gminy Głogów Małopolski w przedmiocie przyłączenia do gminy Miasto Rzeszów z gminy Głogów Małopolski sołectw Miłocin i Pogwizdów Nowy 92% głosujących opowiedziało się przeciw przyłączeniu gminnych sołectw do gminy Miasto Rzeszów. Na wczorajszej sesji Rada Miejska zaopiniowała negatywnie zmianę granic gminy Głogów Małopolski.

Rada Miejska stoi na stanowisku, że proponowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa zmiana granic gminy Głogów Małopolski jest nieuzasadniona i zagraża interesom gminy. Rozwój Miasta Rzeszowa jest możliwy bez zmiany granic. Radni nie zgadzają się z poglądem Prezydenta Miasta Rzeszowa, że poszerzenie miasta o kolejne sołectwa to rozwój. Uważają, że rozwój samorządów może odbywać się tylko przy wspólnym działaniu i współpracy. Działania na rzecz pozyskiwania inwestorów dających nowe miejsca pracy gminy mogą prowadzić wspólnie, bez konieczności zmiany ich granic.

Wyłączenie z gminy Głogów Małopolski terenów, na które z budżetu gminy przeznaczono znaczne środki finansowe spowoduje ograniczenie możliwości inwestowania w pozostałą część gminy.W ocenie Rady Miejskiej w Głogowie Młp. zmiana granic powinna zapewnić gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. Wyłączenie tych miejscowości z gminy spowoduje naruszenie jej podstawowych funkcji. „Nasi mieszkańcy nie widzą żadnych korzyści, a tym bardziej perspektyw związanych z przyłączeniem do Miasta Rzeszowa” – czytamy w dalszej części uzasadnienia.

Rada Miejska wyraża jednocześnie głębokie zaniepokojenie uporczywymi działaniami władz Rzeszowa, które „na siłę” próbują przyłączyć ww. miejscowości. Prowadzi to do marginalizacji gminy Głogów Małopolski oraz powiatu rzeszowskiego, zmniejszenia ich terytorium, a przede wszystkim do zerwania wielowiekowych więzi kulturowych, społecznych i ekonomicznych mieszkańców. Nieprzemyślany sposób poszerzania Rzeszowa sprawia, że część mieszkańców antagonizuje się między sobą, dochodzi do niepotrzebnych kłótni i swarów. Należy również podkreślić, że władze Rzeszowa w swoich dążeniach do powiększenia miasta nie opierają się na wiarygodnych analizach, studiach lub innych opracowaniach uwzględniających skutki realizacji tych zamierzeń w kontekście celowościowym, ekonomicznym i społecznym. Zauważalny jest również brak wykazania argumentów potwierdzających, że tereny położone w gminie Głogów Małopolski mają dla miasta znaczenie strategiczne – uzasadniają radni.


Wyniki konsultacji społecznych  - konsultacje