Spółka komunalna "EkoGłog" przystąpiła do sprawdzania przyłączy kanalizacji deszczowej

W październiku br. spółka komunalna przystąpiła do kontroli odprowadzeń wód opadowych z terenu prywatnych posesji. Działania spółki mają ograniczyć wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej,  której nadmierna ilość  pogarsza procesy biologiczne zachodzące na oczyszczalni ścieków. Kontrola odbywa się poprzez zadymianie sieci kanalizacji sanitarnej i tym samym ujawnia nielegalne przyłącza kanalizacji deszczowej.

Przypominamy, że tam gdzie istnieje sieć kanalizacji deszczowej właściciele posesji są zobligowani do odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej, a nie sanitarnej. W miejscach gdzie nie ma wykonanej kanalizacji deszczowej "dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, ...". Wyjątek stanowi teren Głogowa Małopolskiego, gdzie funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna i nie została jeszcze rozdzielona. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U z  2015 r., poz. 139 ze zm.) mieszkańcy nielegalnie odprowadzający wody opadowe do kanalizacji sanitarnej podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.