Spotkanie z Sekretarzem Stanu MNiSW prof. Aleksandrem Bobko

4 kwietnia br. odbyło się spotkanie Senatora RP, Sekretarza Stanu w MNiSW prof. dr hab. Aleksandra Bobko z gospodarzami gmin, o których sołectwa zabiega prezydent Rzeszowa. Nasz samorząd reprezentował burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj.

Podczas spotkania trwała otwarta dyskusja na temat poszerzenia granic Rzeszowa o sołectwa ościennych gmin.   Samorządowcy przedstawili argumenty przemawiające za tym, iż zabranie gminom terenów, w których trwają inwestycje i gdzie znajduje się wiele firm, będzie skutkowało milionowymi stratami w ich budżetach.

Burmistrz Paweł Baj przedstawił stanowisko w tej sprawie:  „Należy zauważyć, że podjęta przez Radę Miasta Rzeszowa uchwała w sprawie zmiany granic nie opiera się na jakichkolwiek wiarygodnych analizach, studiach lub innych opracowaniach uwzględniających skutki realizacji takiej koncepcji w kontekście celowościowym, ekonomicznym i społecznym, odnoszących się do przedmiotu proponowanych zmian. Stwierdzam, że bilans korzyści i strat wypada zdecydowanie na niekorzyść miasta – bowiem nie ma ono niczego do zaoferowania naszym mieszkańcom. Zauważalny jest brak wykazania argumentów potwierdzających, że tereny położone w naszej Gminie mają dla miasta znaczenie strategiczne. Wszystkie miejscowości objęte wnioskiem władz Miasta Rzeszowa tworzą wspólnotę z pozostałą częścią gmin powiązaną pod względem społecznym, kulturowym i gospodarczym. Są powiązane funkcjonalnie pod względem infrastruktury technicznej, funkcjonowania oświaty oraz działalności kulturalno - oświatowej.
 
Należy wskazać, że zmiana granic gminy pociągnie za sobą szereg negatywnych skutków dla naszej społeczności. Do najistotniejszych możemy zaliczyć:
1. Zmniejszenie dochodów własnych o około 8 - 10 milionów złotych co spowoduje:
a)  brak możliwości wykonywania podstawowych zadań przez Gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego,
b) zmniejszenie środków na poprawę infrastruktury gminnej, co bezpośrednio spowoduje pogorszenie warunków życia i pracy mieszkańców,
c) niedobór środków na wkład własny potrzebny do uzyskania środków finansowych na wkład własny,
d) znaczne ograniczenie dotacji na działalność sportową, kulturalną, jednostek ochotniczych straży pożarnej, kół gospodyń wiejskich itp.,
e)brak środków finansowych na budowę i modernizację obiektów oświatowych, sportowych i kulturalnych. W 2015 roku rozpoczęto budowa szkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym. Inwestycja realizowana jest
w ramach programu „Rozwój Bazy Sportowej w Województwie Podkarpackim w 2015 roku” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
i Turystyki w Warszawie.
2. Zachwiane zostaną więzi społeczne łączące te sołectwa z pozostałymi sołectwami gminy:
a) koła gospodyń wiejskich z tych miejscowości — charakterystyczne przecież jedynie dla obszarów wiejskich organizacje kobiece - pozbawione zostaną możliwości współpracy z kołami z innych miejscowości z gminy Głogów Małopolski. Obecnie otrzymują dofinansowanie na swoją działalność z budżetu gminy.
b)Ochotnicza Straż Pożarna w Pogwizdowie Nowym i Rudnej Małej, które są finansowane ze środków gminy Głogów Małopolski zostaną pozbawione możliwości uczestnictwa w działaniach pozostałych jednostek gminnych i niesienia pomocy mieszkańcom gminy,
c) w przypadku włączenia do Rzeszowa trudno jest przypuszczać, by w świetle obowiązujących przepisów ordynacji wyborczej mieszkańcy mieli swojego przedstawiciela w Radzie Miasta Rzeszowa,
d) z dużą troską należy odnieść się do szkół funkcjonujących w Pogwizdowie Nowym
i Rudnej Małej, które dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców oraz władz gminy pozwalają uczącym się tam dzieciom osiągać coraz lepsze wyniki.
3. Utracone zostaną składniki majątkowe wybudowane w ostatnich latach na kwotę kilku milionów złotych.
Te trzy miejscowości, jak już wspomniano, wyposażone są w sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, drogi itp. Są dobrze zagospodarowane i zadbane, a jakość życia i dostępność do infrastruktury technicznej jest znacznie lepsza niż na wielu terenach już należących do Rzeszowa. Budowa tej infrastruktury finansowana była z budżetu Gminy Głogów Małopolski, a więc dochodów wszystkich sołectw, z zaciągniętych kredytów oraz środków zewnętrznych. Odłączenie tych sołectw spowoduje brak możliwości wybudowania brakującej infrastruktury technicznej w innych miejscowościach gminy, z uwagi na znaczny spadek dochodów własnych i subwencji.
 
Po konsultacjach społecznych, w których większość mieszkańców wypowiedziała się przeciw włączeniu sołectw Miłocin, Pogwizdów Nowy i Rudna Mała w granice administracyjne Rzeszowa, Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uwzględniając stanowisko naszych mieszkańców uchwałą Nr XXII/190/2016 z dnia 7 marca 2016 r., wyraziła swój stanowczy sprzeciw wobec działań władz Rzeszowa, negatywnie opiniując zmianę granic administracyjnych naszej Gminy. Zamiar powiększenia miasta Rzeszów o kolejne tereny w następnym etapie ma zaopiniować wojewoda, potem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.