Drukuj
Odsłony: 508
Dotacje przyznane. Gmina otrzymała dofinansowanie na rzecz asystentów rodzin.

Nasza gmina po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na zatrudnienie asystentów rodzin  w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Dzięki czemu wsparcie otrzyma 21 rodzin z terenu gminy.

 "Gmina wspiera rodziny przeżywające problemy w sposób kompleksowy, aby te samodzielnie potrafiły pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. W ministerialnym programie gmina uczestniczy od samego początku, czyli od 2012 roku" - mówi burmistrz Paweł Baj.

Asystent rodziny zgodnie z ustawą może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami. Może on zostać przydzielony rodzinie przeżywającej problemy na wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego. Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny.

Oprócz zindywidualizowanej pracy w rodzinie i z rodziną  na terenie naszej gminy realizowane są programy unijne aktywizujące osoby nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, dla których tutejszy ośrodek pomocy społecznej organizuje kursy zawodowe, treningi kompetencji społecznych, warsztaty poszukiwania pracy, staże zawodowe oraz kursy prawa jazdy. Ponadto, rodziny borykające się z przemocą, problemami wychowawczymi i nie tylko, otrzymują nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne czy prawne oraz mogą wziąć udział w mediacjach w działającym „Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym”. Rozwijane są także placówki wsparcia dziennego, w których dzieci i młodzież mogą spędzać pozalekcyjny czas pod okiem specjalistów.

Programy realizowane przez gminę współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.