Inwestycje

Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Piłsudskiego na Niwie

Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Piłsudskiego w Głogowie Małopolskim w ramach programu „Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.  

Droga stanowi główny ciąg komunikacyjny osiedla Niwa w połączeniu z drogą krajową nr 9 oraz z centrum miasta. Teren, po którym przebiega przewidziana do przebudowy droga jest płaski i uzbrojony w infrastrukturę techniczną. Droga w chwili obecnej jest bitumiczna z jednostronnym chodnikiem. Przebudowa przedmiotowej drogi będzie polegać m.in. na:
- frezowaniu i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na długości 854,13m,
- budowie chodnika,
- budowie zatoki autobusowej,
- przebudowie zjazdów.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. , 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1, sekretariat  pok. nr 4, w terminie do dnia 08.02.2018 r. do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg