Inwestycje

Przetarg na wywóz odpadów rozstrzygnięty
Zamawiający – Gmina Głogów Młp. informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głogów Małopolski " spośród 2 złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.