Ogłoszono przetarg na budowę ulicy Norwida i Słowackiego na Niwie

Ogłoszono przetarg na budowę ulicy Norwida i Słowackiego w Głogowie Młp. na osiedlu Niwa w poniższym zakresie: kanalizacja deszczowa, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, ułożenie krawężnika na ławie betonowej, ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu na długości 2 260,0 m2, montaż oznakowania pionowego.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1, sekretariat  pok. nr 4, w terminie do dnia 26.02.2018 r. do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg