Ogłoszono przetarg na budowę parkingu w Budach Głogowskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu dla samochodów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie:
-wykonanie przełożenia rowu zlokalizowanego na działce 1381, z przesunięciem jego koryta w kierunku północno –zachodnim;
- wykonanie nasypu z gruntu budowlanego niezbędnego do wykonania parkingu;
- wykonanie robót nawierzchniowych parkingu;
- wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1214 R Widełka - Budy Głogowskie - Głogów Młp.;
- wykonanie umocnień skarpy nasypu oraz przekładanego rowu  zlokalizowanego na działce 1381;
- wykonanie 2 zjazdów publicznych z DP Nr 1214R, zapewniających zjazd i wyjazd z  projektowanego parkingu;
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, zgodnie z  wymogami zarządców występujących sieci.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1, sekretariat pok. nr 4, w terminie do dnia 26.01.2018 r., do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg

 

Logo RPOWP kolor