Ogłoszono przetarg na budowę parkingu na Niwie

Ogłoszono przetarg na budowę parkingu przy ul. Armii Krajowej na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu dla samochodów osobowych w zakresie:
- budowa parkingu dla samochodów osobowych na działkach nr ew. 3829 i 3109 przy ul. Armii Krajowej (osiedle Niwa) w Głogowie Małopolskim,
- budowa chodnika poprawiającego komunikację wewnętrzną na parkingu,
- budowę odwodnienia parkingu.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1, sekretariat pok. nr 4, w terminie do dnia 26.01.2018 r., do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg

 

Logo RPOWP kolor