Ogłoszono przetarg na realizację programu e-usługi w gminie

Ogłoszono przetarg na modernizację infrastruktury sprzętowej oraz zakup, instalację i wdrożenie oprogramowania w Gminie Głogów Małopolski w ramach projektu „E-usługi w Gminie Głogów Małopolski – Gmina przyszłości”.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Dostawę sprzętu i oprogramowania do budowy infrastruktury sprzętowej.
2. Dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z modułami pomocniczymi na potrzeby uruchomienia e-usług publicznych.

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 05.03.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim, Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski, sekretariat na parterze, pok. nr 4. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „E-usługi w Gminie Głogów Małopolski – Gmina przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość projektu to 4,9 mln zł.

Logo RPOWP kolor