Powstaną nowe miejsca dla seniorów

30 listopada br. burmistrz Paweł Baj, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop oraz wójt Gminy Krasne Wilhelm Woźniak podpisali w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich umowę dotyczącą projektu „Złota Jesień – każdy z nas będzie seniorem”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności do usług środowiskowych, teleopieki oraz poprawa codziennego funkcjonowania dla 50 niesamodzielnych osób starszych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Głogów Młp. i gminy Krasne.

W ramach programu powstanie 50 miejsc w dwóch dziennych domach opieki po jednym na terenie każdej z gmin, gdzie będą realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób samotnie gospodarujących. Okres realizacji projektu będzie trwał od 1 stycznia 2018 r. do 29 lutego 2020 r., a jego koszt to ponad 9,5 mln złotych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

2017.11.30.2 2017.11.30.1

2017.11.30.3 2017.11.30.4