Współpraca transgraniczna gminy ze Słowacją i Ukrainą

6 września odbyło się robocze spotkanie z Iwanem Pogorilak Merem partnerskiego miasta Pereczyn na Ukrainie. Celem spotkania było omówienie założeń związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku w ramach programów transgranicznych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci kanalizacyjnej i działań edukacyjno - kulturalnych w Głogowie Młp i Peryczynie.

Przygotowanie wniosku wymaga wielu konsultacji i uzgodnień,  gdyż realizowane projekty muszą być spójne i rozwiązywać podobne problemy w obu krajach. Obecnie gmina Głogów Młp. już po raz drugi przygotowuje projekt na realizację zadań związanych z renowacją zabytków z naszym drugim miastem partnerskim Spiskie Podgrodzie na Słowacji. We wrześniu zostanie złożony wniosek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Projekt zakłada realizację następujących zadań: renowacja płyty zabytkowego rynku w Głogowie Młp., instalacja fontanny, montaż monitoringu i małej architektury tj. stylowe latarnie, ławki czy nowe nasadzenia. Po stronie partnera jakim jest miasto Spiskie Podgrodzie wraz z Biskupstwem planowane jest  wybudowanie parkingu przy zespole zabytków pod nazwą Spiska Jerozolima w pobliżu Spiskiej Kapituły, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz odnowienie dwóch zabytkowych kapliczek, św. Franciszka Ksawerego i św. Rozalii, będących częścią kompleksu Spiskiej Jerozolimy. Projekt ma na celu  poprawę infrastruktury związanej z turystyką, opracowanie nowej oferty turystycznej, promocję dziedzictwa regionu, a także zacieśnienie więzi i poszerzenie stosunków sąsiedzkich między społecznością polską i słowacką.