Ogłoszono przetarg na wykonie projektu i inwestycji w ramach programu ZIT-ROF budowa dworca kolejowego oraz P&D w Głogowie Młp.

Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na rozbudowę dworca PKP w Głogowie Młp. na centrum przesiadkowe i budowa P&R przy zajezdni autobusowej w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

Zakres zadania obejmie m.in.: wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, koncepcji programowo - przestrzennej obiektu oraz jego otoczenia, zagospodarowanie terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury transportowej, wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego koncepcji programowo - przestrzennej oraz programu funkcjonalno - użytkowego, wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie zadaszonego parkingu dla rowerów i motocykli oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wykonanie monitoringu parkingów, wykonanie ogrodzenia terenu od strony linii kolejowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie trawników dostawa i montaż ławek, budowie zadaszonego dworca/zajezdni dla autobusów.

Firmy zainteresowane wykonawstwem mogą składać swoje oferty do 23 sierpnia 2017 r., godzina: 10:00. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary i opisy stanowiące załącznik do SIWZ znajdujące się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg