Ogłoszono przetarg

Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na: Przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Dom Dziennego Pobytu Osób Starszych i Dom Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich w ramach rozwoju infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów w gminie Głogów Małopolski. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg

Na ten cel gmina otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.  W ramach działania „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej” utworzona zostanie nowa placówka – Dom Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich z przeznaczeniem dla osób starszych. Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 730 tys. złotych z czego 15 % stanowił będzie wkład własny gminy.

Logo RPOWP kolor