Rozstrzygnięto przetarg

Zamawiający – Gmina Głogów Młp. informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Głogowska na łącznej długości 285 mb ” spośród 3 złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcą będzie Zakład Produkcyjno- Handlowo- Usługowy „JAR” s.c. z siedzibą w Kielnarowej. Wymieniony podmiot przedstawił korzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę  35 884,64 zł i uzyskał 100 punktów w kryterium oceny: cena 60%, gwarancja 20 % i termin realizacji 20%.